دیدن یخ در خواب تعابیر مختلفی می تواند داشته باشد و معبران بزرگ نظرهایی متفاوت راجع به آن دارند . ولی اگر به صورت کلی بخواهیم تعبیری برای یخ در نظر بگیریم تعبیر خوبی ندارد و به معنای غم و اندوه می باشد .

تعبیر خواب یخ ابن سیرین چنین می گوید که دیدن یخ در خواب به خصوص در فصل سرما نشان از اندوه دارد .اگر در خواب ببینید در شهری هستی که پر از یخ است نعمت آن شهر زیاد می شود . مطیعی تهراین نیز این نظر را ,دارد که دیدن یخ در فصل سرما خوب نیست .در ادامه تعابیری که دیگر معبران برای یخ آورده اند را مشاهده می کنید .

تعبیر خواب یخ

هانس کورت مى‏گوید: اگر شما در خواب یخ ببینید، به این معنا است که عده ‏اى قصد دارند به شما,آسیب وارد کنند. راه رفتن بر روى یخ در خواب، نشان از دردسر و گرفتارى است. دیدن قندیل‏هاى,یخ در خواب، به معنای بیمارى است.

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب یخ مى‏گوید:

۱ـ دیدن یخ در خواب ، نشانه آن است که افراد بی ارزش سعی می کنند تا بهترین ثمره فعالیت شما را ,نابود بسازند .

۲ـ اگر خواب ببینید قطعه ای یخ روی رود خانه شناور است ، به این معنتا است که دوستان به شادی,زندگی شما حسادت می کنند.

۳ـ اگر در خواب روی یخ راه بروید ، نشانه آن است که برای به دست آوردن آسودگی در زندگی ،خود را به دردسر می اندازید .

۴ـ اگر دختری خواب ببیند روی یخ راه می رود ، نشانه آن است که تنها یک راه برای گریز از ,شرمساری پیش پای اوست .

۵ـ دیدن قندیلهای یخ که از لبه پشت بام خانه ها آویخته است ، نشانه آن است که دچار بیمایر خواهید شد,یا در اثر بدبختی به آسایش و آرامش نیازمند خواهید گردید .

۶ـ اگر در خواب قندیلهای یخ را از دیواری آویخته ببینید ، نشانه آن است که درد جسمی و روحی,خواهید کشید .

۷ـ دیدن قندیلهای آویخته از درختان در خواب ، نشانهآن است که امیدها به یأس مبدل می شود .

۸ـ اگر خواب ببینید قندیلهای یخ از درختان سبز آویخته اند ، نشانه آن است که آینده ای درخشان,بر تردیدهای شما سایه می افکند .

۹ـ اگر خواب ببینید آب در یخچال می گذارید تا یخ ببندد ، نشانه آن است که به خاطر خودخواهی ,در زندگی شکست می خورید .

معنای خوردن یخ در خواب

۱۰ـ اگر خواب ببینید یخ می خورید ، نشانه آن است که بیمار خواهید شد .۱۱ـ نوشیدن آب یخ در خواب ، علامت آن است که در اثر عیاشی به ضعف جسمانی دچار خواهید شد .

۱۲ـ اگر خواب ببینید در آب و یخ حمام می کنید ، نشانه آن است که در شادیهای زندگی شما ,وقفه ای غیرقابل باور رخ می دهد .

تعبیر خواب یخ به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

یخ ، در خواب غم و غصه است مخصوصا اگر خارج از فصل دیده شود. مثلا در زمستان دیدن یخ خوب,نیست اما از جابر مراکشی نقل است که یخ در خواب گشادگی کارهاست.

اگر در تابستان یخ فراوان ببینید که جمع می کنید از غم و رنج رهایی خواهید یافت.

ممکن است فصلی که در خواب می بینید زمستان باشد اما در خواب احساس گرما داشته باشید. احساسی که,در خواب دارید ملاک تعبیر قرار می گیرد نه فصلی که خواب دیده اید. آب شدن یخ به معنی حل شدن ,مشکلات هم می تواند باشد.

لیلا برایت مى‏گوید:

خوردن یخ در خواب، نشانه آن است که سلامتى شما در خطر است. اگر شخصى را در خواب ببینید ,که یخ بسته است، نشانه‏ ى آن است که باید مراقب خود باشید.

حتما بخوانید »  تعبیر خواب تار

تاویل , تعبیرستان