با تعبیر خواب حباب ،تعبیر خواب حباب آب و صابون ،تعبیر خواب حباب شیشه ای و تعبیر خواب تزیین کردن چراغ با حباب همراه ما باشید.

خواب هایی که می بینیم ممکن است به زودی تحقق نیابد و مدتی طول بکشدو یا حتی ممکن است خوابمان درحق دیگری تحقق یابد مثلا درمورد نزدیکانیا کسی که شبیه به ما است.چنانکه پیامبر ابن ابی العاص را در خواب دید که واردبهشت شده ولی او مردی ظالم بود و پیامبر نیز دعا کرد که عتاب ابن اسید واردبهشت شود زیرا شبیه ابی العاص بود.در قسمت زیر تعبیر خواب حباب را قرار داده ایممی توانید تعبیر خواب حباب ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب  حباب از نظر معبران

تعبیر خواب حباب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

حباب پوکی و پوچی است و در وجه دیگر فساد و گناه و تباهی.

تعبیر خواب آراستن چراغ با حباب

اگر در خواب ببینید که می خواهید چراغ خودتان را با حباب یا آباژور بیارائید عملخلافی مرتکب شده اید یا مرتکب خواهید شد که با تجاهل و ظاهر سازی و فریبمی کوشید از چشم دیگران پوشیده نگه دارید.

تعبیر خواب حباب شیشه ای

حباب اگر شیشه ای باشد رسوائی است و بد نامی که زود حاصل می شودو چنان چه حباب شیشه ای شما شیری رنگ و مات باشد عمل خلاف و گناهشما چندی می پاید و پوشیده می ماند ولی بالاخره به بدنامی و رسوائی می انجامد.

تعبیر خواب حباب آب و حباب صابون

حباب آب و حباب هایی که بچه ها از صابون و با دمیدن هوای دهان درست می کنندهمه گویای پوچی و پوکی است و بی اعتباری کارها و تمینات ما.

حتما بخوانید »  تعبیر خواب ویرانی

باعلم