دیدن پیانو در خواب نشانه ی تفاخر و جاه طلبی است.اگر دختری خواب ببیند قطعه ای شاد با پیانو اجرا می کند ، علامت آن است که دوستی که نسبت به او بی تفاوت است روزی شیفته او خواهد شد.اگر در خواب ببینیم که ما برای دیگران پیانو می نوازیم در حالی که اهل نواختن پیانو نباشیم دروغی بزرگ می گوییم که در آن می مانیم و سر زبان ها می افتیم و درباره ما حرف می زنند.در متن زیر  تعبیر خواب پیانو را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب پیانو ما را در سایت تبخا بخوانید.

انواع تعبیر خواب پیانو

تعبیر خواب پیانو به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

پیانو در خواب نشان جاه طلبی و تفاخر بیننده خواب است به خصوص اگر پیانو کوک نباشد و صدایی ناخوشایند از آن شنیده شود.

تعبیر خواب خریدن پیانو

تعبیر خواب به روایت لیلا برایت

تعبیر خواب خریدن پیانو ، انسان موفقی شدن است تعبیر خواب نواختن پیانو ، انجام کاری اشتباه است

تعبیر خواب داشتن پیانو در خانه

داشتن پیانو در خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر کسی در خواب ببیند که پیانویی در خانه دارد، در صورتی که نواختن در کار پیانو نباشد، باید در آینده نزدیک از قبول و انجام کارهایی که در شان و قدرت او نیست خودداری کند چون با شکست مفتضحانه ای رو به رو می شود.

تعبیر خواب اگر ببینیم کسی پیانو میزند

تعبیر خواب پیانو به روایت کارل گوستاو یونگ

تعبیر خواب پیانو زدن این است که در زندگی تان به هارمونی نیاز دارید. اینکه پیانو کجا قرار دارد را در نظر بگیرید، نشانه ای ازین است که چه جنبه ای از زندگی تان به هماهنگی احتیاج دارد.

تعبیر خواب اگر ببینیم دیگری پیانو می نواخت

تعبیر خواب نواختن پیانو از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر کسی در خواب ببیند که دیگری برای او پیانو می نوازد و پیانو صدایی خوش و گوشنواز ندارد گویای اینست که در آینده او را به دروغ می ستایند یا خبرهای دلخوش کننده و واهی به او می دهند. اگر نوازنده پیانو دیده نشود زنی به او خیانت می کند و دروغ می گوید و اگر دیده شود و مرد باشد با شخصی ریاکار و مزور و دروغگو رو به رو می گردد

تعبیر خواب پیانو شکسته و خراب

پیانو شکسته از نظر آنلی بیتون

اگر خواب ببینید پیانویی شکسته و خراب دارید ، نشانه آن است که از کارهای خود رضایت خاطر نخواهید داشت و از شکست دوستان خود نیز رنج خواهید برد .

تعبیر خواب شنیدن صدای پیانو در خواب

شنیدن صدای پیانو از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

چنانچه صدایی خوش از پیانو شنیده شود مدح و ستایش او را می گویند و او باور می کند و گول می خورد، بی آن که واقعا شایستگی آن ستایش را داشته باشد.

تعبیر خواب دیدن پیانو قدیمی در خواب

تعبیر خواب پیانو به روایت آنلی بیتون

دیدن پیانوی قدیمی در خواب ، نشانه آن است که به پند و اندرزهای باارزش دیگران توجهی نخواهید کرد .

تعبیر خواب پیانو

تعبیر خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینیم که ما برای دیگران پیانو می نوازیم در حالی که اهل نواختن پیانو نباشیم دروغی بزرگ می گوییم که در آن می مانیم و سر زبان ها می افتیم و درباره ما حرف می زنند و بد می گویند. به هر حال پیانو در خواب سمبول جاه طلبی و مفاخره است.

حتما بخوانید » تعبیر خواب بخور

ساعد نیوز