خواب دیدن یک فرآیند ضروری برای مغز است، پس تمام مردم خواب می‌بینند فقط بعضی‌ها آن را فراموش می‌کنند. اما چه چیزی باعث می‌شود که همه خواب‌های خود را نتوانند به یاد بسپارند.تا حدودی به این دلیل است که فعالیت مغز نمی‌تواند در رابطه با محتوای رویا و خواب چیزی به ما بگوید.در متن زیر تعبیر خواب پیاله را قرار داده ایم. می توانید تعبیر خواب پیاله ما را در سایت تبخا بخوانید.

تعبیر خواب پیاله از نظر معبران

تعبیر خواب پیاله به روایت امام جعفر صادق

پیاله در خواب بر دو وجه است. اول: کنیزک. دوم: خادم.

تعبیر خواب خوردن گلاب از پیاله

تعبیر خواب پیاله  به روایت محمد بن سیرین

پیاله در خواب کنیزک است، که با وی عشرت و طرب کند. اگر بیند از پیاله آب یا گلاب می خورد، دلیل که با کنیزکی به حلال جمع شود و از وی فرزند مصلح بیاورد. اگر بیند که آن گلاب یا آب از پیاله بریخت، دلیل که فرزند وی بمیرد.

تعبیر خواب دیدن پیاله کوچک و بزرگ در خواب

تعبیر خواب پیاله  به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

نوشته اند که پیاله کنیزک است ولی پیاله نماینده سهم و بخشی است از همه چیزهایی که نصیب ما می شود یا باید بشود و انتظار آن را داریم. پیاله کوچک سهم کم و پیاله بزرگ بخش زیادی است که به چنگ ما می افتد.

تعبیر خواب خوردن آب صاف از پیاله

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی

اگر ببینی “مانند سگ” مشغول خوردن آب صاف از پیاله هستی، یـعـنـی به خوشی و خوشگذرانی می‌پردازی، ولی در اثر کارهایی که انجام می‌دهی دچار بلا و گرفتاری و فتنه می‌شوی، طوریکه مال و اموالی را که جمع نموده‌ای، اندک اندک بین مردم بذل و بخشش می‌کنی.

تعبیر خواب در دست داشتن پیاله

در دست داشتن پیاله از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

چنانچه در خواب ببینید که پیاله ای در دست دارید خواب شما گویای این است که چشم به راه بهروزی از چیزی هستید. اگر کارمند باشید ترفیع و اضافه حقوق و پاداش می طلبید و اگر کاسب باشید سود می خواهید. پیاله نماینده سهمی است که به شما می دهند. پیاله پر توفیق است. پیاله خالی بی نصیبی است.

تعبیر خواب دیدن پیاله عشاء ربانی

تعبیر خواب پیاله به روایت انلی بیتون

اگر در خواب پیاله‏ ى عشاء ربانى را دیدید، یعنى موضوعى شما را بسیار ناراحت مى‏کند و اگر در خواب پیاله ‏ى عشاء ربانى را شکسته دیدید، بیانگر آن است که در انجام کارهایتان اعتماد به نفش کافى را ندارید.

تعبیر خواب پیاله شکسته

نظر منوچهر مطیعی تهرانی در مورد پیاله شکسته

پیاله شکسته غم است و پیاله نقره فریب و نیر نگ است. پیاله آهنی استحکام است. پیاله چینی ظرافت است. پیاله شیشه ای شکنندگی و بی اعتباری در کارهاست. پیاله ملامین و پلاستیکی خوشدلی واهی است و خویشتن را به سراب امیدوار نگه داشتن.

حتما بخوانید »  تعبیر خواب پیمانه

بانک جامع تعبیر خواب