دیدن پیاز در خواب نشانه ی مال حرام و سخن زشت است. اگر ببینید پیاز پخته می خورید، دلیل که سرانجام از حرام خوردن توبه می کنید و به خدای تعالی باز میگردید.اگر در خواب دیدیم که مقداری زیاد پیاز داریم خواب ما گویای آنست که چیزهایی به دست می آوریم که از نظر مالی در کارهای ما گشایشی به وجود می آورد.در متن زیر تعبیر خواب پیاز را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب پیاز ما را در سایت تبخا بخوانید.

تعبیر خواب پیاز

تعبیر خواب پیاز به روایت امام جعفر صادق

پیاز در خواب خوردن بر سه وجه است.

اول: مال حرام، دوم: غیبت و سخن زشت. سوم: پشیمانی در کارها.

تعبیر خواب خوردن پیاز پخته

تعبیر خواب پیاز  به روایت ابراهیم کرمانی

پیاز در خواب مال حرام است و سخن ناخوش و زشت، و اگر بیننده خواب مصلح و مستور است، به جهد خود را از خوردن حرام رفع کند. اگر بیننده خواب مصلح نباشد، دلیل که مال حرام جمع کند و پیوسته در وی سخنان زشت گویند، خاصه چون پیاز سرخ است. اگر پیاز پخته خورد، دلیل که سرانجام از حرام خوردن توبه کند و به خدای تعالی بازگردد.

تعبیر خواب دیدن پیاز قرمز

لیلا برایت می گوید :

دیدن پیاز قرمز در خواب ، نشانه ی نومیدی است . خوردن پیاز در خواب ، بیانگر موفقیت در انجام کارهایتان است .

انواع تعبیر خواب پیاز

تعبیر خواب پیاز به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

پیاز اشتها انگیز است اما دهان را بدبو می کند و تا چند ساعت بوی بد آن در دهان باقی می ماند. سخنان نسنجیده ای که گاه می گوییم و بعد به زشتی آن توجه پیدا می کنیم و سخنانی که به ناحق پشت سر این و آن می زنیم که خودمان می دانیم درست نیست در خواب های ما به شکل پیاز ظاهر می شوند. برخی از معبران نوشته اند پیاز از یک طرف فراخی روزی و نعمت است و از سویی دیگر خوردن مال حرام.

تعبیر خواب دیدن پیاز رسیده در خواب

تعبیر خواب پیاز به روایت آنلی بیتون

دیدن پیاز رسیده در خواب ، علامت آن است که در حرفه شما آنقدر رقابت وجود خواهد داشت که امور را جالب توجه جلوه بدهد .

تعبیر خواب خوردن پیاز خام

خوردن پیاز خام از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینیم که پیاز خام می خوریم در روزهای آینده سخنی زشت و نابجا خواهیم گفت که بعد موجب شرمندگی خودمان خواهد شد. اگر در خواب دیدیم که مقداری زیاد پیاز داریم خواب ما گویای آنست که چیزهایی به دست می آوریم که از نظر مالی در کارهای ما گشایشی به وجود می آورد.

تعبیر خواب پیاز

تعبیر خواب به روایت امام صادق

اول : مال حرام ،

دوم : غیبت و سخن زشت .

سوم : پشیمانی در کارها .

خوردن پیاز در خواب یا خوردن مال حرام است، یا به زبان آوردن سخن زشت و نابجا یا پشیمانی و ندامت است.

حتما بخوانید » تعبیر خواب پسته

بانک جامع تعبیر خواب