دیدن پهلو در خواب نشانه ی زن و کنیزک است.اگر ببینید پوست پهلوی چپ وی جدا شد و بیفتاد، دلیل که مال و عیال  تان هر دو تلف شوند. اگر بیند پهلوی وی کوچک و ضعیف بود تاویلش به خلاف این است که گفتیم.در متن زیر تعبیر خواب پهلو را از نظر معبران مختلف قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب پهلو ما را در سایت تبخا بخوانید.

تعبیر خواب پهلو از نظر معبران

تعبیر خواب پهلو به روایت امام جعفر صادق

دیدن پهلو در خواب بر پنج وجه است.

اول: زن، دوم: دختر، سوم: کنیزک، چهارم: خادم، پنجم: پیرزنی که در خانه است.

تعبیر خواب آماس کردن پهلو

تعبیر خواب پهلو به روایت محمد بن سیرین

پهلو در خواب زن است. اگر بیند پهلوی چپ او آماس کرده بود، دلیل که زن و کنیزک او هر دو آبستن شوند.

تعبیر خواب شکستن استخوان پهلو

تعبیر خواب پهلو به روایت ابراهیم کرمانی

اگر کسی به خواب دید استخوان پهلوی او شکسته است، دلیل که از پدر یا مادر یا عیال، وی را غم و اندوه رسد. اگر بیند پوست پهلوی چپ وی جدا شد و بیفتاد، دلیل که مال و عیالش هر دو تلف شوند. اگر بیند هر دو پهلوی او زرد شده، دلیل که عیالش رنجور شود.

تعبیر خواب سرخ شدن پهلو

سرخ شدن پهلو از نظر محمد بن سیرین

اگر بیند پهلوی او سرخ شده بود و پاره گوشت خون آلود از پهلوی او بیفتاد، دلیل که زن او بچه بی هنگام بیفکند. اگر بیند هر دو دست بر پهلو نهاده، دلیل که وی را غمی سخت رسد.

تعبیر خواب سوراخ شدن پهلو

سوراخ شدن پهلو از نظر ابراهیم کرمانی

اگر بیند پهلوی او سوراخ شده و از آن گوری بیفتاد، دلیل که او را فرزندی عالم آید و پارسا. اگر بیند هر دو پهلوی او فراهم آمد، دلیل که وی را غم و اندوه رسد. اگر بیند پهلوی وی قوی و بزرگ شده، دلیل بود بر درستی دین و قوت عیال او. اگر بیند پهلوی وی کوچک و ضعیف بود تاویلش به خلاف این است که گفتیم.

تعبیر خواب پهلو

تعبیر خواب به روایت جابرمغربی

اگر بیند او را پهلوهای بسیار بود، دلیل که به قدر آن زنان و کنیزان واصل شود. اگر بیند از پهلوی او ماری بیرون آمد، دلیل که او را فرزندی آید.

حتما بخوانید » تعبیر خواب پاشنه

تعبیرستان و بانک جامع تعبیر خواب