آلیس گرگوری (Alice Gregory) روانشناس و متخصص خواب در رابطه با خواب دیدن نوزادان تحقیقاتی انجام داده و در مصاحبه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد که احتمالاً نوزادان کابوس نمی‌بینند و در دوران نوزادی خود، این موضوع را تجربه نمی‌کنند.در متن زیر تعبیر خواب پنجه را قرار داده ایم. می توانید تعبیر خواب پنجه ما را در سایت تبخا بخوانید.

تعبیر خواب پنجه

تعبیر خواب پنجه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

پنجه از یک طرف حمایت است و از طرف دیگر دوستی که هر دو در خواب است. اگر در خواب ببینید که پنجه در پنجه خویش افکنده اید خوب نیست بخصوص اگر نشسته و دستها را بر زانو حلقه کرده باشید. این حالت در خواب خوب نیست و خواب شما از غم و اندوهی که پیش می آید خبر می دهد ولی مشاهده پنجه های باز خودتان یا دیگری نیکو است.

تعبیر خواب اگر ببینیم کسی پنجه دست ما را بگیرد

تعبیر خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر کسی پنجه دست شما را گرفته بود و با محبت و ملایمت می کشید خوب است. اگر آن شخص غریبه بود کسی به شما کمک می کند و اگر آشنا بود کسی به شما نیاز دارد که از بستگان خود شمااست. اگر پنجه شما را با قدرت می کشید و می فشرد موردی برای مبارزه و روبه روئی پیش می آید و چنانچه کاسب باشید احتمالا یک رقابت حرفه ای در پیش دارید.

تعبیر خواب اگر دیگری پنجه ما را نوازش کند

نوازش کردن پنجه از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر کسی پنجه شما را گرفته بود و نوازش می کرد وشما او را نمی دیدید و نمی شناختید کسی در صدد اغوای شما بر خواهد آمد. اگر پنجه کسی را از انگشت کوچک گرفته بودید کسی موی دماغ شما می شود و زحمت به وجود می آورد.

انواع تعبیر خواب پنجه

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر انگشت اشاره اش را گرفته بودید کسی شما را هدایت می کند.اگر انگشت انگشتری او را گرفته بودید عشقی سر راه شما قرار می گیرد. عکس این هم صادق است. روی هم رفته دیدن پنجه انگشتان در خواب نیکو است مگر آن که به هم انداخته و زانو را به بغل گرفته باشید

حتما بخوانید » تعبیر خواب پستان

بانک جامع تعبیر خواب