روانشناسان و کارشناسان خواب معتقد هستند که به دلیل توانایی‌های شناختی نوزادان، آن‌ها کابوس‌های شبانه را تجربه نخواهند کرد. ممکن است نوزادان در طول شب‌بیدار شده و حتی گریه کنند که دلیل آن می‌تواند گرسنگی یا شرایط ناراحت‌ کننده محیطی باشد نه کابوس‌های شبانه.در متن زیر تعبیر خواب پلک را قرار داده ایم. می توانید تعبیر خواب پلک ما را در سایت تبخا بخوانید.

تعبیر خواب پلک

تعبیر خواب پلک به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

پلک در خواب برای زن شوهر است و برای مرد همسر پاک و قابل اعتماد و خوب و مژگان فرزند است. چنانچه در خواب ببینید که پلک و مژگان سالم و خوب دارید که بر زیبایی چهره شما می افزاید همسر و فرزندان معتمد و سالم خواهید داشت و نشان آنست که می توانید برایشان متکی و مستظهر باشید.

انواع تعبیر خواب پلک

تعبیر خواب به روایت العنبری

دیدن پلک چشم در خواب، اگر بر آن آسیب یا زخمی دیده نشود، برای همه،به ویژه برای زنان خوب است، اما اگر آسیب دیده یا زخمی برآن باشد، بر غم و غصه دلالت دارد.

تعبیر خواب اگر دختری در خواب پلک ببیند

تعبیر خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

برای دختران جوان پلک و مژگان نیکنامی و آبروست و چنانچه دختر جوانی در خواب ببیند که پلک و مژگان زشتی دارد مطمئن باشد که اطرافیان پشت سر او بد می گویند و او را دختر قابل اعتنایی نمی دانند.

تعبیر خواب دیدن پلک چشم در خواب

تعبیر خواب پلک به روایت آنلی بیتون

خواب پلکهای زیبا : خوشبختی پلک های کوچک : یک ثروت قابل توجه. پلکهای بزرگ : عمر شما طولانی خواهد بود

تعبیر خواب دیدن زخم در پلک

دیدن زخم در پلک از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

پلک مجروح، بیماری زن یا شوهر است به همان نسبت که گفته شد و چنانچه مردی در خواب ببینند پلک چشم او زخم یا زگیلی دارد همسرش بیمار می شود یا بین زن و شوهر اختلاف ایجاد می گردد.

تعبیر خواب پلک

دیدن پلک سفید از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

داشتن مژگان سفید در کنار موی سر و ابروی سیاه رسوایی و بی آبرویی و بدنامی است. چنانچه کسی ببیند موی سرش سیاه است اما مژگانش سفید شده عملی مرتکب می شود که نزد.

حتما بخوانید » تعبیر خواب پشت

ساعد نیوز