تعبیر خواب پرتقال چیست؟تعبیر خواب دیدن پرتقال لک دار و لهیده چیست؟تعبیر خواب خوردن پرتقال چیست؟تعبیر خواب دیدن پرتقال کال و سبز چیست؟تعبیر خواب خریدن پرتقال چیست؟تعبیر خواب فروختن پرتقال چیست؟تعبیر خواب پاره شدن پاکت پرتقال چیست؟انواع تعبیر خواب پرتقال چیست؟تعبیر خواب فروختن پرتقال از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب پرتقال به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب پرتقال به روایت لیلا برایت چیست؟تعبیر خواب دیدن پرتقال لک دار از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب خوردن پرتقال از نظر آنلی بیتون چیست؟تعبیر خواب نظر منوچهر مطیعی تهرانی در مورد پرتقال کال چیست؟تعبیر خواب خریدن پرتقال به روایت آنلی بیتون چیست؟تعبیر خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

دیدن پرتقال در خواب نشانه ی شیرینی و کامروایی است.اگر تعدادی پرتقال داشته باشید فرزندان شما هستند. پرتقال لک دار و لهیده خوب نیست چه از بیماری و گرفتاری یکی از فرزندان شما صحبت می کند و اگر فرزند ندارید بی تردید یکی از عزیزان شما نزدیک است بیمار می شود یا مختصر گرفتاری پیدا می کند.در متن زیر تعبیر خواب پرتقال را قرار داده ایم. می توانید تعبیرخواب پرتقال ما را در سایت تبخا بخوانید.

تعبیر خواب پرتقال

تعبیر خواب پرتقال به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن پرتقال در خواب شیرینی و کامروائی است. پرتقال میوه ای است خوش عطر و خوش بو که به چشم نیز خوش می آید در این صورت نمی تواند در خواب بد باشد. معبران کهن در مورد پرتقال چیزی ننوشته اند اما به یقین کام است و فرزند خوب است، اگر مقدار زیادی پرتقال داشته باشید مالی است که نصیب شما می شود و اگر تعدادی پرتقال داشته باشید فرزندان شما هستند.

انواع تعبیر خواب پرتقال

تعبیر خواب پرتقال به روایت لیلا برایت

دیدن پرتقال در خواب ، نشان دهنده ی آن است که روزهای خوشی پیش رو دارید . اگر در خواب ببینید که از درخت پرتقال می چینید ، به این معنا است که شادیتان به غم مبدل می شود

تعبیر خواب دیدن پرتقال لک دار و لهیده

تعبیر خواب دیدن پرتقال لک دار از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

پرتقال لک دار و لهیده خوب نیست چه از بیماری و گرفتاری یکی از فرزندان شما صحبت می کند و اگر فرزند ندارید بی تردید یکی از عزیزان شما نزدیک است بیمار می شود یا مختصر گرفتاری پیدا می کند.

تعبیر خواب خوردن پرتقال

تعبیر خواب خوردن پرتقال از نظر آنلی بیتون

خوردن پرتقال در خواب ، بیانگر به خطر افتادن سلامتی است . اگر دختری در خواب ببیند پرتقالی به دست دارد ، به این معنا است که همسری به دلخواه خود پیدا می کند .

تعبیر خواب دیدن پرتقال کال و سبز

تعبیر خواب نظر منوچهر مطیعی تهرانی در مورد پرتقال کال

دیدن پرتقال کال و سبز خوب نیست و بهتر است که پرتقال خیلی زرد و رسیده در خواب ببینید. اگر در خواب دیدید که پرتقال می خرید موردی برای انتخاب پیش می آید که شما ناگزیر می شوید چیزهائی یا کسانی را بر دیگران امتیاز بدهید و این کار را خیلی آسان انجام می دهید.

تعبیر خواب خریدن پرتقال

تعبیر خواب خریدن پرتقال به روایت آنلی بیتون

خریدن پرتقال در خواب ، بیانگر آن است که در عشقتان موفق نمی شوید . اگر در خواب خود را مشغول فروختن پرتقال ببینید ، بیانگر روابطی پاک و صمیمی با افراد است . اگر در خواب مشغول پوست گرفتن پرتقال باشید ، به معنی جدایی از نزدیکانتان است .

تعبیر خواب فروختن پرتقال

تعبیر خواب فروختن پرتقال از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب دیدید که پرتقال می فروشید یک معامله پولی می کنید. اگر درخت پرتقال در خانه داشتید خوب است چون خانواده را گرد خود جمع می کنید بخصوص اگر آن درخت پر بار باشد.

تعبیر خواب پاره شدن پاکت پرتقال

تعبیر خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر پاکت پرتقال شما پاره شد و پرتقال ها روی زمین پخش شدند حادثه ای موجب تفرقه می شود و کسانی از اطراف شما پراکنده می گردند و هر یک به طرفی می روند و اگر دیدید که پرتقال ها را از روی زمین جمع می کنید یا از درخت می کنید خوب است چون موجب اجتماع عزیزان خود می شوید و همه را در کانونی گرد می آورید به هر حال دیدن پرتقال در خواب شیرینی کام است مخصوصا اگر ترش نباشد که ترشی در خواب خوب نیست.


حتما بخوانید » تعبیر خواب انجیر چیست؟


بانک جامع تعبیر خواب