تعبیر خواب پر از نظر معبران چیست؟تعبیر خواب داشتن پر چیست؟تعبیر خواب جمع آوری کردن پر چیست؟تعبیر خواب دیدن پر شتر مرغ چیست؟تعبیر خواب ریختن پر در خواب چیست؟تعبیر خواب بال داشتن در خواب چیست؟تعبیر خواب بال درآوردن چیست؟تعبیر خواب دیدن پر سفید در خواب چیست؟انواع تعبیر خواب پر چیست؟تعبیر خواب پر به روایت محمد بن سیرین چیست؟تعبیر خواب پر به روایت ابراهیم کرمانی چیست؟تعبیر خواب پر به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب دیدن پرشتر مرغ از نظر آنلی بیتون چیست؟تعبیر خواب ریختن پر از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب پر به روایت لوک اوینتهاو چیست؟تعبیر خواب نظر منوچهر مطیعی تهرانی در مورد داشتن بال چیست؟تعبیر خواب پر به روایت لیلا برایت چیست؟تعبیر خواب بال درآوردن از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

دیدن پر در خواب نشانه ی قوت و پناه است.اگر دیدید که بال دارید خواب شما می گوید که امکانات شما فزونی می یابد و کارهایی را که نمی توانستید بکنید قادر خواهید شد که انجام دهید.اگر بیند با خود پر مرغ داشت، دلیل است که به قدر آن وی را خیر و منفعت حاصل شود.در متن زیر تعبیر خواب پر را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب پر ما را در سایت تبخا بخوانید.

تعبیر خواب پر از نظر معبران

تعبیر خواب پر به روایت محمد بن سیرین

اگر کسی به خواب دید او را پرها است چون پرمرغ، دلیل که او را مهتری و بزرگی است به قدر پرها و بعضی ازمعبران گویند: پر دیدن به خواب، قوت پناه است.

تعبیر خواب داشتن پر

تعبیر خواب پر به روایت ابراهیم کرمانی

اگر دید پرها داشت و می پرید، دلیل است که به سفر رود و کارش نیکو شود. اگر بیند با خود پر مرغ داشت، دلیل است که به قدر آن وی را خیر و منفعت حاصل شود. اگر بیند پرهای او بیفتاد، دلیل که از بزرگی و جاه بیفتد مالش نقصان گردد.

تعبیر خواب جمع آوری کردن پر

تعبیر خواب پر به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

پر در خوابهای ما آبروست و امکانات مالی. دیدن پر در خواب بد نیست و چنانچه در خواب دیدید که پر دارید به رفاه دست و پا گیر می رسید. منظور پری است که در بالش می ریزیم مثل پر قو یا پر مرغ و چنانچه ببینید که مقداری پر جمع آوری کرده اید و پرها را جایی انباشته اید خواب شما می گوید که به رفاه و نعمت می رسید ولی این رفاه دست و پا گیر است همان طور که پر وقتی به لباس و موی سر و دست و صورتتان بچسبد جدا کردن پرها از لای مو و لباس مشکل می شود و وقت می گیرد.

تعبیر خواب دیدن پر شتر مرغ

تعبیر خواب دیدن پرشتر مرغ از نظر آنلی بیتون

اگر زنی در خواب پر شتر مرغ یا پرهای تزئینی دیگری ببیند ، علامت آن است که در کارهای اجتماعی پیشرفت می کند . اما دیگران روش او را برای پیشرفت در کارهای اجتماعی نمی توانند به کار گیرند .

تعبیر خواب ریختن پر در خواب

تعبیر خواب ریختن پر از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب احساس کنید که پر داشته اید و پرهای شما ریخته یا در حال ریختن است نگران آن باشید که به شما زیان مالی وارد آید و یا به حیثیت و آبروی شما لطمه بزنند.

انواع تعبیر خواب پر

تعبیر خواب پر به روایت لوک اوینتهاو

پر : افتخار ؛ پیروزی پر سیاه : عزاداری پر بر تن کردن : سفری بزرگ پر سفید : شما آبروی خود را خواهید خرید

تعبیر خواب بال داشتن در خواب

تعبیر خواب نظر منوچهر مطیعی تهرانی در مورد داشتن بال

اگر دیدید که بال دارید خواب شما می گوید که امکانات شما فزونی می یابد و کارهایی را که نمی توانستید بکنید قادر خواهید شد که انجام دهید. اگر در خواب ببینید که بال دارید و اینجا و آنجا پرواز می کنید خواب شما می گوید که به سفر می روید.

تعبیر خواب دیدن پر سفید در خواب

تعبیر خواب پر به روایت لیلا برایت

دیدن پرهاى سفید در خواب، بیانگر آن است که فکرهاى بیهوده در سر دارید. دیدن پرهاى سیاه در خواب، نشانه‏ى غم و اندوه است.

تعبیر خواب بال درآوردن

تعبیر خواب بال درآوردن از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر دیدید که مثل مرغ بال درآورده اید نشان آنست که به بزرگی می رسید. البته در حد شغل و سمتی که دارید. به هر حال دیدن پر در خواب خوب است بخصوص اگر سفید باشد و این چنین پری گویای امکانات و آبروی بیننده خواب است.


حتما بخوانید » تعبیر خواب پادشاه چیست؟


ساعد نیوز