تعبیر خواب پارچه از نظر معبران چیست؟تعبیر خواب خریدن پارچه کتانی چیست؟تعبیر خواب اگر دختری در خواب پارچه مخمل ببیند چیست؟تعبیر خواب خریدن پارچه چیست؟تعبیر خواب دیدن پارچه گل دار در خواب چیست؟تعبیر خواب دیدن پارچه ی زرد چیست؟تعبیر خواب دیدن پارچه ی مخمل و کهنه چیست؟تعبیر خواب دادن پارچه به دیگری چیست؟انواع تعبیر خواب پارچه مخمل چیست؟تعبیر خواب پارچه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب خریدن پارچه با روایت لیلا برایت چیست؟تعبیر خواب دیدن پارچه مخمل در خواب از نظر آنلی بیتون چیست؟تعبیر خواب خریدن پارچه از نظر منوپهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب پارچه گل دار به روایت آنلی بیتون چیست؟تعبیر خواب دیدن پارچه زرد از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب دیدن پارچه مخمل از نظر آنلی بیتون چیست؟تعبیر خواب دادن پارچه به دیگری از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب پوشیدن لباس مخمل از نظر آنلی بیتون چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

دیدن پارچه در خواب نشانه ی نیرنگ و دروغ است بخصوص اگر آن را در پارچه فروشی ببینید. اگر در خواب ببینید که پارچه ی کتانی می خرید ، یعنی به زودی ازدواج می کنید . دیدن پارچه مخمل در خواب ، نشانه آن است که اقدامات شما با موفقیت به پیش خواهد رفت .دیدن پارچه گل دار در خواب ، نشانه آن است که اوقات بسیاری را به بیهودگی تلف خواهید کرد.در متن زیر تعبیر خواب پارچه را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب پارچه ما را در سایت تبخا بخوانید.

تعبیر خواب پارچه از نظر معبران

تعبیر خواب پارچه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

پارچه فریب و نیرنگ است و دروغ و ریا مخصوصا اگر آن را در دکان فروشنده و پارچه فروشی ببینید. پارچه اگر پرده باشد یا در خواب ببینید که متعلق به خود شماست و پرده است و یا می خواهید از آن پرده بدوزید غم و اندوه است بخصوص اگر کهنه و فرسوده باشد.

تعبیر خواب خریدن پارچه کتانی

تعبیر خواب پارچه با روایت لیلا برایت

دیدن پارچه در خواب ، نشانه ی موفقیت در انجام کارها است . اگر در خواب ببینید که پارچه ی کتانی می خرید ، یعنی به زودی ازدواج می کنید .

تعبیر خواب اگر دختری در خواب پارچه مخمل ببیند

تعبیر خواب دیدن پارچه مخمل در خواب از نظر آنلی بیتون

اگر دختری خواب ببیند لباسی از مخمل بر تن کرده است ، نشانه آن است که افتخاراتی به او اعطاء خواهد شد ، از میان چند خواستگار ثروتمند ناچار یکی را برای زندگی انتخاب خواهد کرد.

تعبیر خواب خریدن پارچه

تعبیر خواب خریدن پارچه از نظر منوپهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب مشاهده کنید که از دکانی پارچه می خرید و فروشنده برای شما پارچه ذرع می کندخواب شما می گوید که فریب می خورید و کسی درصدد اغوای شما بر می آید.

تعبیر خواب دیدن پارچه گل دار در خواب

تعبیر خواب پارچه گل دار به روایت آنلی بیتون

دیدن پارچه گل دار در خواب ، نشانه آن است که اوقات بسیاری را به بیهودگی تلف خواهید کرد.

تعبیر خواب دیدن پارچه ی زرد

تعبیر خواب دیدن پارچه زرد از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر پارچه زرد باشد بیماری است و اگر سرخ باشد هیجان است و چنانچه سبز باشد فرح و انبساط بخصوص اگر بخواهید با آن چادر بدوزید. چادر در خواب حرمت و آبرو و حیثیت است چه متعلق به خودتان باشد و چه دیگری.

تعبیر خواب دیدن پارچه ی مخمل و کهنه

تعبیر خواب دیدن پارچه مخمل از نظر آنلی بیتون

دیدن پارچه مخمل کهنه و قدیمی در خواب ، نشانه آن است که با غرور فراوان سعادت و خوشبختی را از خود دور می سازید .

تعبیر خواب دادن پارچه به دیگری

تعبیر خواب دادن پارچه به دیگری از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر دیدید که پارچه ذرع می کنید که به دیگری بدهید در اندوه خود دیگری را شریک می کنید و چنانچه دیگری به شما پارچه ای هدیه داد در غم او شریک می شوید.

انواع تعبیر خواب پارچه مخمل

تعبیر خواب پوشیدن لباس مخمل از نظر آنلی بیتون

دیدن پارچه مخمل در خواب ، نشانه آن است که اقدامات شما با موفقیت به پیش خواهد رفت .اگر خواب ببینید لباسی از مخمل بر تن کرده اید نشانه آن است که در زندگی امتیازی مهم بدست خواهید آورد .


حتما بخوانید » تعبیر خواب بار چیست؟


بانک جامع تعبیر خواب