تعبیر خواب حصیر(بوریا) از نظر معبرانی چیست؟تعبیر خواب خریدن حصیر(بوریا) چیست؟تعبیر خواب نشستن روی حصیر(بوریا) چیست؟انواع تعبیر خواب حصیر(بوریا) چیست؟تعبیر خواب بافتن حصیر(بوریا) چیست؟تعبیر خواب حصیر(بوریا) به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب نشستن روی حصیر(بوریا) از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب حصیر(بوریا) به روایت امام جعفر صادق چیست؟تعبیر خواب حصیر(بوریا) به روایت محمد بن سیرین چیست؟تعبیر خواب خریدن حصیر(بوریا) از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

دیدن بوریا در خواب منفعت است.اگر در خواب دیدید که بوریائی بافته اید یا مشغول بافتن آن هستید سر رشته کاری به دست شما می افتد که شرافتمندانه است و صبوری و تحمل و پشتکار می خواهد و این خوابی است نیکو. دیدن بوریا در خواب نوعی هشدار است و این خواب شما را به فروتنی و مهربانی به ضعیفان و زیر دستان دعوت می کند.در متن زیر تعبیر خواب بوریا را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب بوریا ما را در سایت تبخا بخوانید.

تعبیر خواب حصیر(بوریا) از نظر معبران

تعبیر خواب حصیر(بوریا) به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

بوریا فرشی است نجیبانه و فقیرانه که بافتن آن مستلزم دقت و صرف وقت است. بوریا در خواب صبوری و بردباری است و قناعت و عزت نفس ما به شکل فرش بوریا شکل می گیرد و به هیچ وجه گویای فقر و ادبار و مسکنت نیست. بوریا در گذشته نقش دیگری در زندگی ما داشت که احتمالا می توانست نماینده نداری و ضعف مالی صاحب آن باشد ولی حالال بوریا این نقش را ندارد و همان طور که گفته شد چیزهائی که در خواب می بینیم حکم کلی ندارند و با برداشتی که ما از آن ها داریم تعابیرشان متفاوت می شود.از جمله چیز ها همین بوریا است.

انواع تعبیر خواب حصیر(بوریا)

تعبیر خواب حصیر(بوریا) به روایت امام جعفر صادق

بوریا درخواب بر سه وجه است. اول: منفعت. دوم: خواستن زن. سوم: به کدخدائی خود مشغول بودن.

تعبیر خواب نشستن روی حصیر(بوریا)

تعبیر خواب نشستن روی حصیر(بوریا) از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب دیدید که بوریائی بافته اید یا مشغول بافتن آن هستید سر رشته کاری به دست شما می افتد که شرافتمندانه است و صبوری و تحمل و پشتکار می خواهد و این خوابی است نیکو. اگر دیدید که بر بوریا نشسته و خوابیده اید می توانید مطمئن باشید که در آینده نزدیک امنیت و آرامش خواهید یافت و کسی معترض شما نخواهد بود و بخصوص در کارهائی که دارید باقی خواهید ماند و چنان چه از آن کار هر چه هست ناراضی هستید بهبود خواهید یافت.

تعبیر خواب بافتن حصیر(بوریا)

تعبیر خواب حصیر(بوریا) به روایت محمد بن سیرین

اگر کسی بوریا بیند، دلیل که مردی است خسیس و نیز، دلیل است بر آن که زن بی اصل خواهد. اگر دید بوریا ببافت و سپری شد، دلیل که شغل خویش را تمام کند. اگر بیند از بوریا ازار خانه می بافت، دلیل که به کدخدائی خود مشغول شود.

تعبیر خواب خریدن حصیر(بوریا)

تعبیر خواب خریدن حصیر(بوریا) از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر کسی بوریائی به شما داد یا بوریائی از فروشنده خریدید زنی در زندگی شما پیدا می شود. اگر مرد مال دار و قدرتمندی هستید دیدن بوریا در خواب نوعی هشدار است و این خواب شما را به فروتنی و مهربانی به ضعیفان و زیر دستان دعوت می کند و اگر مردمی کم درآمد و بی تامین هستید خواب به شما نوید بهبود می دهد ولی با اعمال صبر و تحمل. بوریای کهنه در خواب زن پیر است. پیر زنی که بی آزار است و مفید به حد توانائی


حتما بخوانید » تعبیر خواب اسباب بازی چیست؟


آفتاب