یشم از سنگ های گرانبهایی می باشد که از آن برای ساخت انگشتر استفاده می کنند . حال برای اینکه بدانید دیدن یشم در خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید .

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن یشم در خواب گفته اند. منوچهر تهرانی درباره تعبیر خواب یشم چنین میگوید ,که اگر از زنی انگشتر یشم بگیرید به آرامش می رسید و دیدن سنگ یشم به مقدار زیاد در خواب به معنای,سود بردن است . خالد اصفهانی هم می گوید اگر کسی در خواب انگشتر یشم ببیند یعنی که زن خواهد گرفت.

تعبیر خواب یشم

آنلی بیتون در باره این تعبیر خواب می گوید:

اگر شخص در خواب یشم ببینید، به معنای آن است که به سعادت و خوشبختى می رسد .

تعبیر خواب یشم به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

یشم، سنگی است سبز رنگ که از جواهرات در جه دوم و کم ارزش محسوب می شود مثل لعل، عقیق و حکم آن,همان تعبیر جواهرات است. اگر زنی به شما انگشتری از یشم بدهد از جانب او سکون و آرامش خواهید یافت,

و اگر در خواب دیدید خودتان جنسی از یشم داشته باشید، فراغت خاطر در شما پدید می آید. اگر انگشتری که از یشم دارید ,تنگ باشد از جانب زن یا همسرتان تحت فشار قرار خواهید گرفت. زنی که به شما خیلی نزدیک است ,شما را تحت فشار قرار می دهد.

اگر مقدار زیادی سنگ یشم در خواب دیدید، از طرف زنی سود می برید که آن سود بسیار است و کم نیست.

خالد اصفهانی می گوید:

اگر شخص در خواب بیند انگشتری از یشم داشت، به این معناست که زن خواهد.

اگر خواب دید که یشم بسیار داشت از زنان مال حاصل کند.

آشنیی با سنگ یشم

یَشم یکی از سنگ‌های بهادار و سنگی سیلیسی است که معمولاً به رنگ قرمز، زرد، قهوه‌ای یا سبز است. گونه آبی آن کم‌یاب است.

در اشعار و حکایات زیادی در متون ادبی فارسی به سنگ یشم اشاره شده‌است:

به دشت شاه بهار آمد با تکلفی سخت عظیم از پیلان و خیلستان چنان‌که سی اسب با شاخ‌های مرصع به ,جواهر و پیروزه و یشم.

انگشتری یشم داشت بیرون کشید و گفت این انگشتری خداوند سلطان است.

مزاج و طبع هوا گرم ونرم شد، نه شِگفت

اگر بزاید از یشم و مرمر، آتش و آب

حتما بخوانید »  تعبیر خواب شلاق

تعبیر خواب , تعبیرستان