ویرانی در خواب ممکن است به این صورت دیده شود که مکانی ویران را در خواب ببینیم که این مکان می تواند مسجد , مدرسه , خانه یا هرجایی باشد .برای دانستن تعبیر خواب ویرانی با ما همراه باشید .

مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب ویرانی می گوید دیدن ویرانی در خواب نشانه گمراهی است . او معتقد است ,که اگر از دیدن ویرانی ناراحت شویم خبر از غم و اندوه می دهد . ابن سیرین نیز مانند تهرانی ویرانی را نشانه ,گمراهی می داند به خصوص اگر اینکه جای آبادی را در خواب ویران کنیم .مثلا اگر در خواب مسجدی را ,خراب کنیم نشان از گمراهی در دین دارد.

تعبیر خواب ویرانی

تعبیر خواب ویرانی لوک اویتنهاو چنین می گوید:

ویرانه: روابط شما با اطرافیان بهتر خواهد شددیدن ویرانه: غم وغصهدیدار کردن از ویرانه‌ها: شما به مدارج عالی خواهید رسیددر ویرانه‌ها خوابیدن: ضرر و زیان

تعبیر خواب ویرانی به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن ویرانی در خواب، گمراهی و ضلالت است ولی از دیدن ویرانی احساسی که در بیننده خواب پدید,می آید بیشتر اهمیت دارد.

اگر شخص در خواب جایی را ویران ببینید و از دیدن آن به هر که تعلق دارد خوشحال شوید، تعبیر ندارد ,ولی اگر ویرانی ببینید و باعث ناراحتی شما شود نشانه غم و غصه است.

ویران کردن نیز چندان بد نیست چون سازدگی است و تازه باید دید کجا و چه چیز را ویران می کنید.

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

دیدن ویرانی در خواب دلیل گمراهی است. اگر درخواب بیند که جای آبادان را خراب کرد، به این معنا است,در شغل گمراه شود.

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق

تعبیر ویران کردن مسجد در خواب

اگر شخص در خواب دید مسجد یا مدرسه یا خانقاه را ویران کرد، دلیل نقصان دین و دنیای او بود.

تعبیر خواب ویرانی آنلی بیتون

دیدن ویرانی در خواب، بیانگر مشکلات زیاد است.

جابر مغربی می‌گوید: اگر خواب ببینی در مکان آبادی زندگی و اقامت می‌کنی، یـعـنـی به اندازه خرمی و آبادانی ,که در خواب دیده‌ای، به تو خیر و فائده می‌رسد، ولی اگر خواب ببینی در مکان خراب و ویرانی زندگی و اقامت می‌کنی،یـعـنـی به اندازه آن به تو شر و فساد و ضرر و زیان می‌رسد.

اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر در خواب زمین خودت را آباد ببینی، یـعـنـی کار تو قوت می‌گیرد و بهتر می‌شود،‌‌‌‌‌ولی اگر زمین خودت را خراب ببینی، یـعـنـی کار تو دچار ضعف شده و بدتر می‌شود، و یا با کسی,دشمنی پیدا می‌کنی.

حتما بخوانید »  تعبیر خواب تاریکی

حرف تازه ,تعبیرستان