تعبیر خواب بیابان از نظر معبران مختلف چیست؟تعبیر خواب جمع کردن سنگ در بیابان چیست؟تعبیر خواب آتش روشن کردن در بیابان چیست؟تعبیر خواب تنها بودن در بیابان چیست؟انواع تعبیر خواب بیابان چیست؟تعبیر خواب دیدن بیابان در خواب چیست؟تعبیر خواب بیابان به روایت امام جعفر صادق چیست؟تعبیر خواب بیابان به روایت ابن سیرین چیست؟تعبیر خواب بیابان به روایت جابر مغربی چیست؟تعبیر خواب بیابان از نظر محمد بن سیرین چیست؟تعبیر خواب بیابان به روایت حضرت دانیال چیست؟تعبیر خواب بیابان به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

دیدن بیابان در خواب روزی ،قسمت و رنج است.اگر بیند در بیابان ها تنها بود، دلیل که از کسب خویش مال فراوان یابد.بیابان قسمت و روزی است. بیابان در خواب های ما انتظار و توقعی است که از دنیا داریم و این متناسب است با بزرگی و وسعت بیابان.در متن زیر تعبیر خواب بیابان را قرار داده ایم. می توانید تعبیر خواب بیابان ما را در سایت تبخا بخوانید.

تعبیر خواب بیابان از نظر معبران مختلف

تعبیر خواب بیابان به روایت امام جعفر صادق

دیدن بیابان در خواب بر چهاروجه است. اول: روزی و قسمت. دوم: حیرت و سرگشتی. سوم: عناد و رنج. چهارم: بیم و خطر و هلاک، مگر از وی زود بیرون آید.

تعبیر خواب جمع کردن سنگ در بیابان

تعبیر خواب بیابان به روایت ابن سیرین

 اگر ببینی وارد بیابان شده‌ای، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی، ولی اگر ببینی
از بیابان خارج شده‌ای، یـعـنـی از غم و غصه نجات پیدا می‌کنی.
اگر ببینی در میان بیابان سنگ جمع می‌کنی، یـعـنـی مال و اموالی را در مسافرت
با مکر و حیله به دست می‌آوری.

تعبیر خواب آتش روشن کردن در بیابان

تعبیر خواب بیابان به روایت جابر مغربی

اگر ببینی که در بیابان آتش روشن کرده‌ای، طوری که مردم از نور آتش تو راه را پیدا می‌کنند، یـعـنـی مردم از علم و حکمت تو استفاده کرده و هدایت می‌شوند، ولی اگر ببینی درخشش آتشی که روشن کرده‌ای بر راه راست نمی‌درخشد و بر راهی دیگر می‌درخشد، یـعـنـی علم تو مردم را دچار گمراهی می‌کند .

انواع تعبیر خواب بیابان

تعبیر خواب بیابان از نظر محمد بن سیرین

اگر ببینی در صحرای آشنایی که مثل بیابان است قرار داری [صحرایی که مثل بیابان بی‌آب و علف است]، یـعـنـی به سفر دوری می‌روی.

تعبیر خواب تنها بودن در بیابان

تعبیر خواب بیابان به روایت حضرت دانیال

بیابان در خواب قسمت و روزی است به قدر بزرگی و فراخی آن. اگر بیند در بیابان ها تنها بود، دلیل که از کسب خویش مال فراوان یابد. اگر بیند با گروهی در بیابان می گشت، دلیل که مال و نعمت بسیار از سفر یابد و روزی بر وی گشاده شود.

تعبیر خواب دیدن بیابان در خواب

تعبیر خواب بیابان به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

بیابان و صحرا و دشت وسیع یا نا هموار خشک بدون آبادانی همه یک تعبیر دارد. معبران نوشته اند که بیابان قسمت و روزی است. بیابان در خواب های ما انتظار و توقعی است که از دنیا داریم و این متناسب است با بزرگی و وسعت بیابان.


حتما بخوانید « تعبیر خواب بالا رفتن چیست؟


تعبیرستان