انواع تعبیر خواب بانک چیست؟تعبیر خواب دیدن سکه و اسکناس در بانک چیست؟تعبیر خواب دیدن ردیف مشتریان بانک چیست؟تعبیر خواب برداشتن پول از بانک چیست؟تعبیر خواب دیدن تحویل دار بانک چیست؟تعبیر خواب اگر خودتان را صاحب بانک ببینید چیست؟تعبیر خواب دیدن بانک در خواب چیست؟تعبیر خواب بانک به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب بانک به روایت آنلی بیتون چیست؟تعبیر خواب دیدن ردیف مشتریان بانک از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب بانک برداشتن پول از بانک به روایت لیلا برایت چیست؟تعبیر خواب دیدن تحویل دار بانک از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب بانک اگر خودتان را صاحب بانک ببینید ازنظر لیلا برایت چیست؟تعبیر خواب بانک از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

اگر خودتان را در بانک و در ردیف مشتریان دیدید در آینده موردی پیش می آید که سر و کارتان با یک انسان طماع و بخیل و خسیس می افتد. چنان چه تحویل دار یک زن بود کسی به شما خیانت می کند و از نظر مالی زیان می رساند. اگر زنی این خواب را ببیند به شدت گرفتار حسد زنانه می شود.در قسمت زیر تعبیر خواب بانک را قرار داده ایم. می توانید تعبیر خواب بانک ما را در سایت تبخا بخوانید.

انواع تعبیر خواب بانک

تعبیر خواب بانک به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

بانک در زندگی امروز ما بانک جانشین خلف و صدیق صرافی های قدیمی است و صرافی نیز یکی از کهن ترین مشاغل شناخته شده است که پیدایش آن با کشف طلا مقارن بوده و با رواج سکه به اوج رسیده است. بانک در خواب یک عامل طامع تعبیر می شود یعنی همان تاویلی که برای صراف و صرافی هست و معبران قدیمی دانسته و نوشته اند.

تعبیر خواب دیدن سکه و اسکناس در بانک

تعبیر خواب بانک به روایت آنلی بیتون

اگر خواب ببینید در بانک اسکناس‌ها و سکه‌ها روی هم انبوه شده‌اند، علامت آن است که به احترام و دارایی شما افزوده خواهد شد و در تمام سطوح اجتماعی از احترامی بسیار برخوردار خواهید شد.

تعبیر خواب دیدن ردیف مشتریان بانک

تعبیر خواب دیدن ردیف مشتریان بانک از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

چنان چه خود را در بانک و در ردیف مشتریان دیدید در آینده موردی پیش می آید که سر و کارتان با یک انسان طماع و بخیل و خسیس می افتد. شخصی که به هیچ وجه شما او را تایید نمی کنید و نمی پسندید اما بالاجبار با او معامله و معاشرت خواهید کرد. اگر خویشتن را در خواب به جای تحویل دار بانک دیدید که پشت گیشه نشسته اید خواب شما می گوید به چیزی دل بسته و دل خواهید بست که آن چیز متعلق به شما نیست و اگر هم بتوانید مالک شوید مدتی طولانی صاحب آن نخواهید بود.

تعبیر خواب برداشتن پول از بانک

تعبیر خواب بانک برداشتن پول از بانک به روایت لیلا برایت

اگر خواب ببینید که از بانکی پول برداشت می‌کنید، نشانه‌ی زیان و ضرر مالی است. اگر در خواب مشغول صحبت با یک بانکدار باشید، بیانگر آن است که بلایى از سر شما رفع مى‏شود.

تعبیر خواب دیدن تحویل دار بانک

تعبیر خواب دیدن تحویل دار بانک از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر خود را مقابل گیشه دیدید اما جائی بودیدی که تحوی دار دیده نمی شد راهی برای پیشرفت (آموختن بیشتر) به روی شما گشوده می گردد. اگر تحویل دار را توانستید ببینید و او یک مرد بود اتفاق می افتد که کسی رازی را برای شما فاش می کند که شما برای شنیدن و دانستن آن راز صالح نیستید و چنان چه تحویل دار یک زن بود کسی به شما خیانت می کند و از نظر مالی زیان می رساند.

تعبیر خواب اگر خودتان را صاحب بانک ببینید

تعبیر خواب بانک اگر خودتان را صاحب بانک ببینید ازنظر لیلا برایت

اگر در خواب خود را صاحب یک بانک ببینید، نشانه‏ى آن است که در انجام یکى از معاملات خود سود چندانى حاصلتان نمى‏شود.

تعبیر خواب دیدن بانک در خواب

تعبیر خواب بانک از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر زنی این خواب را ببیند به شدت گرفتار حسد زنانه می شود. یا خودش به دیگری حسد می ورزد و یا دیگری به او حسادت می کند. اگر در زندگی روزانه خود غالبا به بانک می روید و با پول و تحویل دار و دریافت و پرداخت سرو کار دارید بانک طبیعی است و فقط گویای کار است.


حتما بخوانید » تعبیر خواب بالا رفتن چیست؟


آفتاب