تعبیر خواب بالش از نظر معبران چیست؟تعبیر خواب دیدن بالش چرک و کهنه چیست؟تعبیر خواب دزدیدن بالش چیست؟تعبیر خواب سوختن بالش چیست؟انواع تعبیر خواب بالش چیست؟تعبیر خواب دیدن بالش نو در خواب چیست؟تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق چیست؟تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب بالش به روایت محمد بن سیرین چیست؟تعبیر خواب دیدن بالش چرک و کهنه از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب دزدیدن بالش به روایت ابراهیم کرمانی چیست؟تعبیر خواب سوختن بالش از تظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

دیدن بالش در خواب دلیل بر خادم خانه است.اگر بیند بالشی نو فراگرفت و آن بالش سبز بود، یا شخصی به وی داد، دلیل است که او را خادم یا خدمتکاری مصلح و پارسا پیدا شود.اگر کسی در خواب ببیند که بالش زیر سرش چرک و کثیف و کهنه شده باید نگران دو چیز باشد. اول نگران دروغ گوئی و دوم بیماری.در متن زیر تعبیر خواب بالش را قرار داده ایم می توانید تعبیر خواب بالش ما را در سایت تبخا بخوانید.

تعبیر خواب بالش از نظر معبران

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق

دیدن بالش در خواب بر پنج وجه است. اول: خادم، دوم: کنیزک، سوم: ریاست. چهارم: دین نیکو. پنجم: پرهیزکاری و عدل.

انواع تعبیر خواب بالش

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

بالش در خواب به خادم خانه بر می گردد. اگر جوانی در خواب ببیند که بالشی نو زیر سر نهاده عاشق می شود و به زودی ازدواج می کند. اگر پارچه بالش به رنگ سبز باشد همسری خوب و نیک نفس و پارسا نصیب او می شود. سرخی نیز شادابی و نشاط او را می رساند. ابریشم زیرکی را باز می گوید.

تعبیر خواب دیدن بالش نو در خواب

تعبیر خواب بالش به روایت محمد بن سیرین

بالش درخواب خادم است بیننده خواب را. اگر بیند بالشی نو فراگرفت و آن بالش سبز بود، یا شخصی به وی داد، دلیل است که او را خادم یا خدمتکاری مصلح و پارسا پیدا شود. اگر بیند بالش او کهن و چرکین و زرد وسیاه باشد، تاویلش به خلاف این است.اگربیند بالش او بدرید یا بسوخت یا از وی ضایع شد، دلیل است که خدمتکاران وی ضایع شوند یا بگریزند یا رنج و بلائی بدو رسد و به سبب آن از وی جدا شود.

تعبیر خواب دیدن بالش چرک و کهنه

تعبیر خواب دیدن بالش چرک و کهنه از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر کسی در خواب ببیند که بالش زیر سرش چرک و کثیف و کهنه شده باید نگران دو چیز باشد. اول نگران دروغ گوئی و دوم بیماری. اگر پارچه بالش زرد باشد از یک بیماری خبر می دهد و این بیماری به همان خانه بر می گردد که اداره امور را به عهده دارد.

تعبیر خواب دزدیدن بالش

تعبیر خواب دزدیدن بالش به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند شخصی از خانه او بالش بدزدید، دلیل است که شخصی از پی زن او می گردد که او را بفریبد یا از پی کنیزک.

تعبیر خواب سوختن بالش

تعبیر خواب سوختن بالش از تظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر کسی ببیند که بالش او سوخته یا سوراخ است به خانواده اش یا آن خانم مدیر خانه آسیب و لطمه وارد می آید. اگر خواب دیدید که بالش شما سوخته شده یاسوراخ شده اما این کار را خودتان نکرده اید جویا شوید و تحقیق کنید که همسرتان از شما چه آزردگی دارد چون اگر در رفع آن نکوشید احتمالا به جدائی می انجامد.اگر کسی ببیند که دزد بالش او را برده کسی هست که به محارم او چشم طمع دارد یا این نگرانی در او هست که دیگران به محارم او دیده بد داشته باشند. پنهان کردن بالش در پشت بدبینی و حسد عاشقانه است.


حتما بخوانید » تعبیر خواب بافتن چیست؟


آفتاب