تعبیر خواب بالا رفتن کوه چیست؟تعبیر خواب بالا رفتن از نردبان چیست؟تعبیر خواب بالا رفتن از دیوار خانه دیگری چیست؟تعبیر خواب بالا رفتن از پله ویران چیست؟تعبیر خواب اگر به دشواری از پله ها بالا برویم چیست؟تعبیر خواب بالا رفتن از پله های خشتی چیست؟تعبیر خواب دیدن بالا رفتن از پله ها چیست؟تعبیر خواب بالا رفتن به روایت امام جعفر صادق چیست؟تعبیر خواب بالا رفتن به روایت محمد بن سیرین چیست؟تعبیر خواب بالا رفتن به روایت ابراهیم کرمانی چیست؟تعبیر خواب بالا رفتن به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب بالا رفتن به روایت لیلا برایت چیست؟تعبیر خواب بالا رفتن از پله ها از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب بالا رفتن به روایت آنلی بیتون چیست؟تعبیر خواب بالا رفتن از پله ویران از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

دیدن بالا رفتن در خواب نشانه ی حاجت روایی و بالا رفتن کار است. اگر بیند بر آسمان بالا رفت و برنیامد، دلیل است که اجل او نزدیک باشد. اگر بیند بر آسمان شد و بازآمد، دلیل است که سخت بیمار شود و سرانجام شفا یابد.بالا رفتن از دیوار نشانه آن است که در آینده با مشکلی روبه رو می شوید و با آن به مبارزه می پردازید.در متن زیر تعبیر خواب بالا رفتن را قرار  داده ایم.می توانید تعبیر خواب بالا رفتن ما را در سایت تبخا بخوانید.

تعبیر خواب بالا رفتن به روایت امام جعفر صادق

دیدن بر بالا شدن بر پنج وجه است. اول: روائی حاجت. دوم: زن خواستن . سوم: قرب و نزدیکی. چهارم: مراد یافتن. پنجم: بالا رفتن کار.

تعبیر خواب بالا رفتن کوه

تعبیر خواب بالا رفتن به روایت محمد بن سیرین

اگر بیند بر بالای کوهی نشسته بود یا بربام و یابر کوشک و مانند این ها بالارفتن، دلیل است که آن چه جوید بیابد و حاجتش روا شود

تعبیر خواب بالا رفتن از نردبان

تعبیر خواب بالا رفتن به روایت ابراهیم کرمانی

از نردبان به بالا رفتن از گچ و سنگ، دلیل که شرف و بزرگ یابد ودر این جهان. اگر بیند از خشت خام و گل بود، قدر و منزلت یابد در این جهان. اگر بیند بر آسمان بالا رفت و برنیامد، دلیل است که اجل او نزدیک باشد. اگر بیند بر آسمان شد و بازآمد، دلیل است که سخت بیمار شود و سرانجام شفا یابد.

تعبیر خواب اگر به دشواری از پله ها بالا برویم

تعبیر خواب بالا رفتن به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

بالارفتن اگر موفقیت آمیز باشد نیکو است. اگر در خواب به دشواری از پله و نردبان بالا می روید گویای این است که در آینده با مشکلاتی رو به رو خواهید شد. بالا رفتن از پله ای که انتهای آن

تاریک و نامعلوم است نیکو نیست و لااقل پیگیری یک تلاش بی ثمر را نشان می دهد.

تعبیر خواب دیدن بالا رفتن از پله ها

تعبیر خواب بالا رفتن به روایت لیلا برایت

الا رفتن از پله ها در خواب ، نشانگر آن است که بعضی مواقع بی احتیاطی می کنید . اگر کسی در خواب ببیند که از کوه بالا می رود ، بیانگر رسیدن به خوشبختی است . اگر کسی در خواب ببیند که از اسب سفیدی بالا می رود ، معنایش آن است که در انجام کارهایش موفق می شود .

تعبیر خواب بالا رفتن از پله های خشتی

بالا رفتن از پله ها از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

بالا رفتن از پله سنگی خوب است چرا که سنگ شرافت و استحکام و اراده و شخصیت است و چنان چه پله ای که از آن بالا می روید از خشت باشد خواب شما از سستی و بی بنیادی کار خبر می دهد و این که اگر هم موفق شوید توفیقی مختصر و کم دوام خواهید داشت.

تعبیر خواب بالا رفتن از دیوار خانه دیگری

تعبیر خواب بالا رفتن به روایت آنلی بیتون

اگر خواب ببینید که چون دزدی از دیوار خانه کسی بالا می روید ، و ناگهان پنجره ای به سمت شما گشوده می شود ، دلالت برآن دارد که پیمانی با دوستان می بندید و دست به کاری بی نهایت خطرناک می زنید . مدتی به خاطر این کار نومید می شوید اما سرانجام تلاش شما با موفقیت همراه خواهد شد

تعبیر خواب بالا رفتن از پله ویران

بالا رفتن از پله ویران از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

بالا رفتن از پله ویران و نردبان لرزان در خواب گویای توسل به وسایلی است که نمی توانند شما را به پیروزی برسانند. بالا رفتن از دیوار نشانه آن است که در آینده با مشکلی روبه رو می شوید و با آن به مبارزه می پردازید.


حتما بخوانید » تعبیر خواب ایوان چیست؟


بانک جامع تعبیر خواب