تعبیر خواب باطری چیست؟تعبیر خواب دیدن باطری در خواب چیست؟تعبیر خواب گرفتن باطری از دیگری چیست؟تعبیر خواب سوراخ شدن باطری اتومبیل چیست؟تعبیر خواب باطری به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب باطری به روایت آنلی بیتون چیست؟تعبیر خواب گرفتن باطری از دیگری از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب سوراخ شدن باطری از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

دیدن باطری در خواب نشانه ی نیاز شما به نیرویی خارج از وجود خودتان به شکل قوه می باشد. چنانچه ببینید که کسی از شما باطری گرفت، یک آدم مجهول به کمک شما نیازمند خواهد شد که معلوم نیست بتوانید برای او مفید واقع شوید زیرا همیشه تصور ما در مورد خودمان مثبت است.در قسمت زیر تعبیر خواب باطری را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب باطری ما را در سایت تبخا بخوانید.

تعبیر خواب باطری

تعبیر خواب باطری به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

باطری یا قوه منبعی است از الکتریسیته ساکن که برای به کارگیری دستگاه های الکتریکی یا در اتومبیل مصرف می کنیم. همان طور که از نامش برمی آید قوه است و در خواب نیز نیاز شما به نیرویی خارج از وجود خودتان به شکل قوه شکل می گیرد.

تعبیر خواب دیدن باطری در خواب

تعبیر خواب باطری به روایت آنلی بیتون

دیدن باتری در خواب، نشانه آن است که از معاملات مساعد منافعی به دست خواهید آورد.

تعبیر خواب گرفتن باطری از دیگری

تعبیر خواب گرفتن باطری از دیگری از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر ببینید باطری یا قوه ای از دیگری گرفتید خواب شما می گوید به کمک دیگران نیازمندید اما به روی خود نمی آورید و غرورتان اجازه ابراز این احتیاج به کمک را نمی دهد. چنانچه ببینید که کسی از شما باطری گرفت، یک آدم مجهول به کمک شما نیازمند خواهد شد که معلوم نیست بتوانید برای او مفید واقع شوید زیرا همیشه تصور ما در مورد خودمان مثبت است.

تعبیر خواب سوراخ شدن باطری اتومبیل

تعبیر خواب سوراخ شدن باطری از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر دیدید که باطری اتومبیل شما سوراخ شده یا برق نمی دهد گویای ضعف نیروی شماست و اگر باطری را ترمیم کردید به جبران ضعف خود توفیق خواهید یافت. به هر حال باطری و قوه نماینده قدرت های خارج از وجود و شخصیت ما هستند و اندازه آن ها به اندازه باطری و قوه ای که در خواب می بینید بستگی دارد. قوه و باطری کوچک کمک مختصر است و باطری بزرگ یاری موثر و عظیم.


حتما بخوانید » تعبیر خواب بالش چیست؟


آفتاب