تعبیر خواب بازوبند از نظر معبران مختلف چیست؟تعبیر خواب داشتن بازوبند چیست؟تعبیر خواب دیدن بازوبند سیمین چیست؟تعبیر خواب اگر زنی بازوبند بسته باشد چیست؟تعبیر خواب دیدن بازوبند سیاه چیست؟تعبیر خواب داشتن بازوبند آهنین چیست؟تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین چیست؟تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب دیدن بازوبند سیمین از نظر محمدبن سیرین چیست؟تعبیر خواب بازوبند از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب بازوبند به روایت لیلا برایت چیست؟تعبیر خواب داشتن بازوبند آهنی از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

دیدن بازوبند در خواب برای زنان مبارک و نیکوست ولی برای مردان خوب نیست.اگر بیند که بازوبند سیمین یا اهنین داشت، دلیل که او را از برادر قوت ویاری بود. اگر بیند که بازوبند بشکست یا ضایع شد تاویلش به خلاف این بود.چنانچه زنی ببیند بازوبندش شکسته بین او و شوهرش اختلاف پدید می آید.در متن زیر تعبیر خواب بازوبند را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب بازوبند ما را در سایت تبخا بخوانید.

تعبیر خواب بازوبند از نظر معبران مختلف

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

بازوبند زرین، اگر بیند که در بازو داشت، دلیل که از برادران یا از کسی دیگر او را غم و کراهت رسد.اگر بازوبند سیمین داشت، دلیل که دختر خود را یا دختر خواهر خود را به شوهر دهد. اگر این خواب را زنی بیند، دلیل که او را مال و نعمت و آرایش بود.

تعبیر خواب داشتن بازوبند

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

در خواب داشتن بازوبند برای زنان میمون و نیکو است ولی برای مردان خوب نیست. اگر کسی در خواب ببیند که به بازوی خویش بازوبند طلایی بسته از ناحیه برادران یا فرزندانش به او غمی می رسد. اگر ببیند بازوبند نقره ای بسته دختر خودش یا دختر خواهرش را به خانه شوهر می فرستد.

تعبیر خواب دیدن بازوبند سیمین

دیدن بازوبند سیمین از نظر محمدبن سیرین

اگر بیند که بازوبند سیمین یا اهنین داشت، دلیل که او را از برادر قوت ویاری بود. اگر بیند که بازوبند بشکست یا ضایع شد تاویلش به خلاف این بود.

تعبیر خواب اگر زنی بازوبند بسته باشد

تعبیر خواب بازوبند از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

چنانچه زنی ببیند که به طور کلی بازوبند بسته به رفاه و نعمت می رسد زیرا داشتن بازوبند برای زن امری طبیعی است ولی برای مرد زشت است.

تعبیر خواب دیدن بازوبند سیاه

تعبیر خواب بازوبند به روایت لیلا برایت

مشاهده ی بازوبند سیاه در خواب ، بیانگر آن است که بیماری و گرفتاری شما را تهدید می کند . اگر در خواب ببینید کسی به شما یک بازوبند هدیه داده ، به این معنا است که موضوعی باعث شادی شما می شود

تعبیر خواب داشتن بازوبند آهنین

تعبیر خواب داشتن بازوبند آهنی از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

داشتن بازوبند آهنین به بازوی راست نشان اینست که از سوی برادرش به بیننده خواب کمک و مساعدت می شود و اگر به بازوی چپ خویش بازوبند داشته و آن بازوبند شکسته از سوی برادر یا فرزندش به او بی محبتی می شود. چنانچه زنی ببیند بازوبندش شکسته بین او و شوهرش اختلاف پدید می آید.


حتما بخوانید » تعبیر خواب اسباب بازی چیست؟


بانک جامع تعبیر خواب