انواع تعبیر خواب بازو چیست؟تعبیر خواب دیدن بازو در خواب چیست؟تعبیر خواب اگر بازویتان را بریده ببینید چیست؟تعبیر خواب دیدن بازو در خواب چیست؟تعبیر خواب دیدن بازو های ضعیف و لاغر چیست؟تعبیر خواب دیدن بازو های قوی چیست؟تعبیر خواب اگر ببینید بازوی راستتان قوی است چیست؟تعبیر خواب بازو به روایت امام جعفر صادق چیست؟تعبیر خواب بازو به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب بازوی بریده از نظر محمد بن سیرین چیست؟تعبیر خواب دیدن بازوی لاغر از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب بازو به روایت محمد بن سیرین چیست؟تعبیر خواب بازو از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم،همراه تبخا باشید.

دیدن بازو در خواب نشانه ی برادر ،دوست و همسایه است.اگر در خواب بینید که بازوی او افتاد یا اگر کسی بازوی او را ببرید، دلیل که برادر یا دوست یا انباز رحلت کند یا از وی مفارقت جویند.اگر در خواب ببینید که بازوی چپ شما قوی است ولی بازوی راستتان ضعیف است و لاغر این معنی را دارد که فرزندی شایسته خواهید داشت ولی برادرتان در زندگی شما مفید و موثر واقع نخواهد شد.در متن زیر تعبیر خواب بازو را قرار داده ایم. می توانید تعبیر خواب بازو ما را در سایت تبخا بخوانید.

انواع تعبیر خواب بازو

تعبیر خواب بازو به روایت امام جعفر صادق

دیدن بازو در خواب بر شش وجه بود. اول: برادر. دوم: فرزند. سوم: انباز. چهارم: دوست. پنچم: پسر عم. ششم: همسایه.

تعبیر خواب دیدن بازو در خواب

تعبیر خواب بازو به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

کلیه معبران بازو را در خواب برادر یا فرزند تعبیر کرده اند و یا هر دو به این صورت که بازوی راست را برادر دانسته اند و بازوی چپ را فرزند و چنان چه بیننده خواب برادر و فرزند نداشته باشد دوست است. چنان چه بازوی خود را نیرومند و قوی ببینید از برادر یا فرزند خویش بهره مند می شوید و سود می برید (این بستگی به راست و چپ دارد).

تعبیر خواب اگر بازویتان را بریده ببینید

تعبیر خواب بازوی بریده از نظر محمد بن سیرین

اگر بیند که بازوی او افتاد یا اگر کسی بازوی او را ببرید، دلیل که برادر یا دوست یا انباز رحلت کند یا از وی مفارقت جویند.

تعبیر خواب دیدن بازو های ضعیف و لاغر

تعبیر خواب دیدن بازوی لاغر از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

چنان چه در خواب مشاهده کنید بازویتان ضعیف و لاغر شده خواب شما می گوید که از برادر و فرزندتان چشم امید نداشته باشید زیرا آن ها به شما یاری نخواهند داد و اگر هم بخواهند نمی توانند. اگر در خواب ببینید که بازوی چپ شما قوی است ولی بازوی راستتان ضعیف است و لاغر این معنی را دارد که فرزندی شایسته خواهید داشت ولی برادرتان در زندگی شما مفید و موثر واقع نخواهد شد.

تعبیر خواب دیدن بازو های قوی

تعبیر خواب بازو به روایت محمد بن سیرین

بازوی در خواب برادر بود یا فرزند یا دوست معتمد یا انباز. اگر بیند که بازوی وی قوی بود، دلیل که وی را از ایشان منفعت و قوت رسد. اگر به خلاف این بیند، دلیل که او را هیچ فائده و قوت از ایشان نباشد.

تعبیر خواب اگر ببینید بازوی راستتان قوی است

تعبیر خواب بازو از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

همین طور معنی و مفهوم برعکس می شود اگر بازوی راستتان عضلانی و قوی باشد و چپ ضعیف . اگر ببینید بازویتان قطع شده به یکی از آن ها آسیب می رسد. اینجا اختلافی هست بین معبران اسلامی و سنتی خودمان و معبران خارجی زیرا در خواب نامه های خارجی تا آن جا که من خوانده ام بازو را به همت و اراده تعبیر کرده و ندشته اند استحکام بازو و گردن پشت به شخصیت کاری و شغلی و اراده و همت شما باز می گردد.


حتما بخوانید »  تعبیر خواب ابرو چیست؟


 

بانک جامع تعبیر خواب