تعبیر خواب بار انداز (بندر) چیست؟تعبیر خواب پیاده شدن از بار انداز (بندر) چیست؟تعبیر خواب اگر خودتان را در بار انداز (بندر) ببینید چیست؟انواع تعبیر خواب بار انداز (بندر) چیست؟تعبیر خواب به  بار انداز (بندر) روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب پیاده شدن از بار انداز (بندر) به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب دیدن بار انداز (بندر) از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

دیدن بار انداز در خواب همان بندر است.دیدن بارانداز در خواب دو حالت دارد که باید بیننده خواب دقت نموده و مشخص کند. یک وقت پیاده شده اید و یک وقت است که سوار می شوید و می خواهید بروید. پیاده شدن فراغت از تشویش و نگرانی است.اگر خودتان را در بار انداز ببینید احتمالا با کسی شریک می شوید و یا وام می گیرید.در متن زیر تعبیر خواب بار انداز را قرار داده ایم. می توانید تعبیر خواب بار انداز ما را در سایت تبخا بخوانید.

تعبیر خواب بار انداز (بندر)

تعبیر خواب به  بار انداز (بندر) روایت منوچهر مطیعی تهرانی

بارانداز محوطه ای است از بندر که آنجا بارها را از کشتی به خشکی می آورند و از همان نقطه بار کامیون ها یا قطار و راه آهن می کنند و به نقاط دیگر می فرستند. در واقع بارانداز همان بندر است و دیدن بارانداز در خواب دو حالت دارد که باید بیننده خواب دقت نموده و مشخص کند.

تعبیر خواب پیاده شدن از بار انداز (بندر)

تعبیر خواب پیاده شدن از بار انداز (بندر) به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

یک وقت پیاده شده اید و یک وقت است که سوار می شوید و می خواهید بروید. پیاده شدن فراغت از تشویش و نگرانی است.

انواع تعبیر خواب بار انداز (بندر)

تعبیر خواب بار انداز (بندر) از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

همچنان که سفر دریایی مخاطره آمیز است و چون به بندر و پایاب برسید احساس امنیت و راحت می کنید پیاده شدن در بندر نیز در عالم خواب خوب است چون بشارت می دهد که از نگرانی و تشویش رهایی خواهید یافت.

تعبیر خواب اگر خودتان را در بار انداز (بندر) ببینید

تعبیر خواب دیدن بار انداز (بندر) از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اما یک وقت است که خود را در بارانداز می بینید و آنجا احساس می کنید که می خواهید به سفر دریا بروید و این گویای آن است که به کاری مخاطره آمیز اقدام می کنید. احتمالا با کسی شریک می شوید و یا وام می گیرید.


حتما بخوانید » تعبیر خواب بهشت چیست؟


آفتاب