تعبیر خواب بادکنک از نظر معبران چیست؟تعبیر خواب بلند شدن از زمین به وسیله بالن چیست؟تعبیر خواب اگر دختر جوانی بادکنک ببیند چیست؟تعبیر خواب سوار شدن در بالن چیست؟انواع تعبیر خواب بادکنک چیست؟تعبیر خواب بادکنک چیست؟تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب سوارشدن در بالن از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

دیدن بادکنک در خواب بد نیست.دیدن بادکنک در خواب برای دختران و پسران جوان بیهودگی اولین عشقی است که ملاقات می کنند. اگر بالنی را در حال پرواز در آسمان دیدید که مردم به تماشا ایستاده بودند هیجانی عمومی به وجود می آید. اگر دختر جوانی ببینید که با بالن پرواز می کند به مردی شوهر می کند که در شهری دور از محل اقامت او خانه دارد.در متن زیر تعبیر خواب بادکنک را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب بادکنک ما را در سایت تبخا بخوانید.

تعبیر خواب بادکنک از نظر معبران

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر بادکنک بزرگ و به واقع یک بالن بود در خواب کاری است که بزرگ می نماید و شما در خود توانائی انجام آن را ندارید. چنانچه در خواب چنین بالنی را به شما دادند کاری به عظمت و بزرگی آن به شما پیشنهاد می شود که می تواند شما را در خود غرق کند و فرو ببرد.

تعبیر خواب بلند شدن از زمین به وسیله بالن

تعبیر خواب بادکنک از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

چنانچه به وسیله آن بالن از زمین بلند شدید و به هوا رفتید به شما می گوید از واقعیات زندگی دور می شوید و تکیه گاهی را از دست می دهید بی آن که نقطه اتکا قابل اطمینانی بیابید. اگر در سبد بالن ایستاده بودید، عشقی سر راه شما قرار می گیرد که بسیار هیجان انگیز است.

تعبیر خواب اگر دختر جوانی بادکنک ببیند

تعبیر خواب دیدن بالن به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر دختر جوانی ببینید که با بالن پرواز می کند به مردی شوهر می کند که در شهری دور از محل اقامت او خانه دارد. اگر با بالن به دور دستهای آسمان رفتید که زمین زیر پایتان محو شد و شما همچنان به طور عمودی بالا می رفتید به هیچوجه خوب نیست ( به پرواز در حرف (پ) نگاه کنید).

تعبیر خواب سوار شدن در بالن

تعبیر خواب سوارشدن در بالن از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر بیننده خواب ببیند که سوار بالنی است ولی بالن ناگاه ترکید هم چنان نیکو نیست و شایسته آن است که بیننده خواب چندی مراقب خود باشد و از ایجاد برخورد های تند و خشن خودداری کند.اگر بادکنک کوچک بود و ترکید بیننده خواب یکی از انگیزه های عاطفی و احساسی خود را از دست می دهد.

انواع تعبیر خواب بادکنک

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

برای دختران و پسران جوان بیهودگی اولین عشقی است که ملاقات می کنند. اگر بالنی را در حال پرواز در آسمان دیدید که مردم به تماشا ایستاده بودند هیجانی عمومی به وجود می آید که امید بخش است. روی هم رفته دیدن بالن بد نیست.


حتما بخوانید » تعبیر خواب بازوبند چیست؟


بانک جامع تعبیر خواب