تعبیر خواب ایوان چیست؟تعبیر خواب ساختن ایوان خانه چیست؟تعبیر خواب دیدن ایوان ویران چیست؟تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب ایوان به روایت آنلی بیتون چیست؟تعبیر خواب دیدن ایوان ویران ازنظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

دیدن ایوان نوساز در خواب نیکو و مبارک است ولی دیدن ایوان ویران و کهنه ساز امکان توفیق برای شما بوده اما نتوانسته اید پیروز شوید. بلندی سقف ایوان رفعت اندیشه و جاه طلبی بیننده خواب را می رساند و این خوب است اگر در ایوانی آباد و با شکوه و با سقفی بلند و ستونهای محکم و استوار ایستاده باشید.در متن زیر تعبیر خواب ایوان را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب ایوان ما را در سایت تبخا بخوانید.

تعبیر خواب ایوان

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن ایوان نوساز و با شکوه میمون و مبارک است چه متعلق به خودتان باشد و چه در عالم خواب حس کنید که آن ایوان به شما تعلق ندارد. بلندی سقف ایوان رفعت اندیشه و جاه طلبی بیننده خواب را می رساند و این خوب است اگر در ایوانی آباد و با شکوه و با سقفی بلند و ستونهای محکم و استوار ایستاده باشید.

تعبیر خواب ساختن ایوان خانه

تعبیر خواب ایوان به روایت آنلی بیتون

اگر دختری خواب ببیند با نامزد خود در ایوان راه می رود ، علامت آن است که درباره نیات خود تردید پیدا خواهد کرد .

اگر خواب ببینید ایوان خانه ای را می سازید ، علامت آن است که وظایف جدیدی را قبول خواهید کرد .

تعبیر خواب دیدن ایوان ویران

دیدن ایوان ویران ازنظر منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن ایوان ویران و کهنه ساز که دیوارهای بی رنگ و آجری داشته باشد نشان آن است که امکان توفیق برای شما بوده اما نتوانسته اید پیروز شوید و اگر خارج از ایوان ایستاده باشید و چنین منظره ای ببینید با مردی برخورد می کنید که از نظر شخصیت بزرگ است اما از نظر مادی ضعیف و ناتوان و احتمالا او می تواند برای شما و شما برای او موثر باشید. به هر حال ایوان بلندی قدر و مرتبه است و ستونهای آن قدرت که هر چه ستونها استوارتر باشند گویای قدرت بیشتر شما هستند.


در ادامه بخوانید »  تعبیر خواب استخر و شنا کردن چیست؟


بانک جامع تعبیر خواب