انواع تعبیر خواب انگشتانه چیست؟تعبیر خواب گم کردن انگشتانه چیست؟تعبیر خواب دیدن انگشتانه در خواب چیست؟تعبیر خواب اگر مردی انگشتانه ببیند چیست؟تعبیر خواب خریدن انگشتانه چیست؟تعبیر خواب داشتن انگشتانه چیست؟تعبیر خواب دیدن انگشتانه سوراخ چیست؟تعبیر خواب انگشتانه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب انگشتانه به روایت لیلا برایت چیست؟تعبیر خواب دیدن انگشتانه در خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب خریدن انگشتانه از نظر آنلی بیتون چیست؟تعبیر خواب داشتن انگشتانه از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب انگشتانه به روایت آنلی بیتون چیست؟تعبیر خواب دیدن انگشتانه سوراخ از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

دیدن انگشتانه در خواب نشانه داشتن پشتکار است.چنان چه کسی انگشتوانه ای به شما داد اگر آشنا باشد گویای این است که در آینده از حمایت مادی و معنوی دوستی برخوردار می شوید. دیدن انگشتوانه ای که سوراخ و غیر قابل استفاده باشد گویای این است که زنی به او دورغ می گوید که ممکن است همسرش باشد.در متن زیر تعبیر خواب انگشتانه را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب انگشتانه ما را در سایت تبخا بخوانید.

انواع تعبیر خواب انگشتانه

تعبیر خواب انگشتانه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

انگشتوانه یا انگشتانه جسمی فلزی است که برای دوخت و دوز بر سر انگشت می کنند تا انتهای سوزن به گوشت انگشت دوزنده فرو نرودو در واقع نوعی وسیله دفاعی است برای حفظ انگشت. داشتن انگشتونه برای مرد خوب نیست و برای زن نیکو است و گویای امنیتی است که در محیط خانواده و محدوده زندگی خویش خواهد یافت.

تعبیر خواب دیدن انگشتانه در خواب

تعبیر خواب انگشتانه به روایت لیلا برایت

دیدن انگشتانه در خواب، بیانگر آن است که شما در انجام کارها پشتکار دارید.

تعبیر خواب اگر مردی انگشتانه ببیند

دیدن انگشتانه در خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر مردی انگشتونه ای ببیند یا بیابد و به انگشت خویش بکند به کمک کسی نیازمند می شود که احتمالا یک زن است و از این کمک بهره مند می گردد. چنان چه کسی انگشتوانه ای به شما داد اگر آشنا باشد گویای این است که در آینده از حمایت مادی و معنوی دوستی برخوردار می شوید و اگر بیگانه بود نیازمند این حمایت می شوید بی آنکه کسی را به عنوان حامی سراغ داشته باشید.

تعبیر خواب خریدن انگشتانه

تعبیر خواب خریدن انگشتانه از نظر آنلی بیتون

خواب ببینید که یک انگشتانه خریده ‏اید، به این معنا است که با افرادى مناسب هم نشین مى‏شوید.

تعبیر خواب داشتن انگشتانه

داشتن انگشتانه از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

داشتن انگشتوانه های زیاد در خواب بیان کننده این است که خواب بیننده مورد اتهام قرار می گیرد. زنی اگر ببیند که تعداد زیادی انگشتوانه دارد به شدت مورد حسد واقع می شود.

تعبیر خواب گم کردن انگشتانه

تعبیر خواب انگشتانه به روایت آنلی بیتون

اگر در خواب ببینید که انگشتانه‏ ى خود را گمکرده ‏اید، به این معنا است که دچار ضرر و زیان مالى مى‏شوید، اگر از انگشتانه براى خیاطى استفاده مى‏کنید، بیانگر آن است که شانس و اقبال به شما رو خواهد کرد

تعبیر خواب دیدن انگشتانه سوراخ

دیدن انگشتانه سوراخ از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن انگشتوانه سوراخ در خواب بیان کننده خیانت کسی است که نسبت به او اعتماد فراوان دارید. برای مرد دیدن انگشتوانه ای که سوراخ و غیر قابل استفاده باشد گویای این است که زنی به او دورغ می گوید که ممکن است همسرش باشد.


در ادامه بخوانید »  تعبیر خواب انگشتر چیست؟


 

آفتاب