تعبیر خواب اسپندان چیست؟تعبیر خواب داشتن اسپندان چیست؟تعبیر خواب گرفتن اسپندان از دیگری چیست؟تعبیر خواب اسپندان به روایت ابراهیم کرمانی چیست؟تعبیر خواب اسپندان از نظر ابراهیم کرمانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

درباره این‌که تعبیر خواب پس از چه مدتی تحقّق می‌یابد، معیار مشخص یا اصول دقیقی وجود ندارد.زیرا خواب حضرت یوسف که از پیامبران الهی بود به روایتی پس از بیست سال تحقق یافت و خواب حضرت ابراهیم که بگونه ای وحی از سوی پروردگارش بود خیلی زودتحقق یافت.در قسمت زیر تعبیر خواب اسپندان را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب اسپندان ما را در سایت تبخا بخوانید.

تعبیر خواب اسپندان

تعبیر خواب اسپندان به روایت ابراهیم کرمانی

اگر اسپندان دید، دلیل غم بود. اگر بیند اسپندان همی خورد، دلیل که به قدر آن وی را غم و اندوه رسد.

تعبیر خواب داشتن اسپندان

اسماعیل بن اشعث گوید:

اگر اسپندان داشت، لکن نخورد یا به کسی داد، یا از خانه بیرون افکند، دلیل که او را غم و اندوه کمتر بود.

تعبیر خواب گرفتن اسپندان از دیگری

تعبیر خواب اسپندان از نظر ابراهیم کرمانی

اگر بیند کسی اسپندان بدو داد، دلیل که غمی از آن کس بر دل وی حاصل شود. اگر دید او اسپندان به کسی داد، غمی از او بر دل وی حاصل گردد.


در ادامه بخوانید »  تعبیر خواب اسفند (اسپند) چیست؟


آفتاب