انواع تعبیر خواب اسپند(اسفند) چیست؟تعبیر خواب اسفند به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب دیدن اسپندان چیست؟تعبیر خواب اسپند به روایت اشعث چیست؟تعبیر خواب گرفتن اسپندان از دیگری چیست؟تعبیر خواب اسفند به روایت ابراهیم کرمانی چیست؟دیدن اسپند(اسفند) در خواب چه تعبیری دارد؟

در ادامه پاسخی جامع به سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

هنگامی که خواب می بینید دوست دارید هرچه سریع تر تعبیر آن را بدانید به همین دلیل ممکن است به کتاب های تعبیر خواب مراجعه کنید و یا خوابتان را پیش افراد نا آگاه بازگو کنید که این کارها اصلا توصیه نمی شود زیرا اکثرا اولین تعبیری که از یک خواب می شود تحقق می یابد.در متن زیر تعبیر خواب اسفند را قرار داده ایم. می توانید تعبیر خواب اسپند ما را در سایت تبخا بخوانید.

انواع تعبیر خواب اسپند(اسفند)

تعبیر خواب اسفند به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اسفند یا اسپند دود کردن در خواب نمایانگر هراسی است که از آینده دارید. چنانچه در خواب دیدید که اسفند در آتش می افکنید موردی پیش می آید که از انجام کاری هراس دارید. اسفند را در بیداری برای دفع چشم زخم دشمنان و بد خواهان در آتش می افکنیم در خواب نیز تجسم مکانیسم دفاعی روح ماست در مقابل حوادث بیم آور آینده و به هیچوجه بد نیست.

تعبیر خواب دیدن اسپندان

تعبیر خواب اسپند به روایت اشعث

اگر اسپندان داشت، لکن نخورد یا به کسی داد، یا از خانه بیرون افکند، دلیل که وی را غم و اندوه کمتر بود.

تعبیر خواب گرفتن اسپندان از دیگری

تعبیر خواب اسفند به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند اسپندان همی خورد، دلیل که به قدر آن وی را غم و اندوه رسد. اگر بیند کسی اسپندان بدو داد، دلیل که غمی از آن کس بر دل وی حاصل شود. اگر دید او اسپندان به کسی داد، غمی از او بر دل وی حاصل گردد.

ساعد نیوز