تعبیر خواب استوانه چیست؟تعبیر خواب استوانه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب تکیه کردن بر استوانه چیست؟تعبیر خواب استوانه از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟دیدن استوانه در خواب چه تعبیری درد؟

در ادامه پاسخی جامع به سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

گاهی ممکن است خواب های آشفته ببینیم که بطور کامل در ذهن مان نمانند به همین دلیل نمی توان اینگونه خواب هارا صادقه نامید زیرا به خواب هایی صادقه می گویند که بطور کامل و با جزئیات در ذهن بماند.در قسمت زیر تعبیر خواب استوانه را قرار داده ایم که دیدن استوانه در خواب نشانه ی جفت است. می توانید تعبیر خواب استوانه ما را در سایت تبخا بخوانید.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

در زندگی امروز ما استوانه فقط می تواند ستون های استوانه ای باشد که اینجا و آنجا می بینیم و این چنین استوانه ای در خواب به جفت تعبیر می شود. برای مرد، زن و برای زن مرد. معبران نوشته اند استوانه در خواب زنی است محکم و استوار که می توانید بر آن تکیه کنید. برای زن نیز این حکم صادق است

تعبیر خواب تکیه کردن بر استوانه

تعبیر خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

چنانچه زنی استوانه و ستونی استوانه ای در خواب ببیند گویای آن است که مردی با قدرت و شخصیت در زندگی او شکل می گیرد و ظاهر می شود. اگر پشت به استوانه داده و تکیه کرده اید زنی قدرتمند از شما حمایت می کند یا به شما چشم دارد که می توانید به او متکی باشید. برای زنان همین حکم جاری است.

بانک جامع تعبیر خواب