انواع تعبیر خواب استخر و شنا کردن چیست؟تعبیر خواب شناکردن در استخر چیست؟تعبیر خواب دیدن استخر خالی در خواب چیست؟تعبیر خواب استخر و شنا کردن به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب دیدن استخر خالی از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب شناکردن در استخر از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

خواب یکی از نشانه های خداوند است و هنگامی که می خوابیم روح از بدن خارج شده و به عالم بالا میرود و هرچه را در این مسیر می بیند بصورت خواب در ذهنش مجسم می کند. اگر در خواب ببینید که خودتان را در آب استخر یا حوض می شویید که این عمل را به نیت پاک شدن بدن انجام می دهید از آلودگی پاک می شوید.در متن زیر تعبیر خواب استخر را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب استخر ما را در سایت تبخا بخوانید.

انواع تعبیر خواب استخر و شنا کردن

تعبیر خواب استخر و شنا کردن به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

استخر تجسمی است از خواستها و نفسانیات که بیشتر جنبه بزرگی طلبی دارند. استخر به تنهایی چیزی را در خواب بازگو نمی کند مگر آبی که درون آن هست و برای روشن شدن این نکته باید به کلمه آب مراجعه کنید چون صافی و صفا و روشنی یا کدورت و تیرگی آب درون استخر بازگوینده خوابی است که شما دیده اید.

تعبیر خواب دیدن استخر خالی در خواب

دیدن استخر خالی از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواباستخری خالی دیدید که به شما تعلق داشت و در خانه خودتان بود گویای این است که در آینده با بیهودگی یک کار انجام شده روبه رو می شوید. اگر ببینید که خودتان را در آب استخر یا حوض می شویید که این عمل را به نیت پاک شدن بدن انجام می دهید از آلودگی پاک می شوید و به نوشته ابن سیرین از گناهی توبه می کنید.

تعبیر خواب شناکردن در استخر

تعبیر خواب شناکردن در استخر از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

چنانچه ببینیدکه در استخری با آب صاف و روشن شنا می کنید عمری با نشاط در پیش دارید و کامروا می شوید ولی اگر آب کدر و تاریک بود غمی و اندوهی سر راه شما قرار می گیرد. آب عفن و بد بود بیماری است. اگر کنار استخر سبزه روییده و باغچه ای پر از گل وجود داشت کاری می کنید که سود آن عاید دیگران می شود.

بانک جامع تعبیر خواب