درباره تعبیر خواب ابریشم چیست؟تعبیر لباس ابریشمی در خواب مرد چیست؟تعبیر لباس ابریشمی در خواب زن چیست؟حضرت دانیال (ع) در مورد تعبیر خواب ابریشم چه می‌فرمایند؟لیلا از تعبیر خواب ابریشم اینچنین برایت چه می‌گوید؟تعبیر خواب ابریشم به روایت محمد بن سیرین چیست؟ابراهیم کرمانی درمورد تعبیر خواب ابریشم چه می‌گوید؟تعبیر خواب ابریشم به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟امام صادق (ع) درمورد تعبیر خواب ابریشم چه می‌فرمایند؟جابر مغربی درباره تعبیر خواب ابریشم چه می‌گوید؟آنلی بیتون درباره تعبیر خواب ابریشم چه می‌گوید؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

در این مطلب به تعبیر خواب ابریشم از دیدگاه معبران می پردازیم . ابریشم ممکن است به شکل های مختلف , در خواب دیده شود . ممکن است به رنگ های مختلف باشد و یا ممکن است لباس ابریشمی بر تن داشته باشیم, و یا لباس ابریشمی بخریم.به طور کلی دیدن ابریشم در خواب خوب است مگر در برخی موارد که به آن اشاره می کنیم.همراه تبخا باشید.

تعبیر خواب ابریشم

حضرت دانیال (ع) در مورد تعبیر خواب ابریشم می‌فرمایند:

اگر ببینی روی سر تو کلاه ابریشمی قرار دارد، تعبیرش خیر می‌باشد

لیلا از تعبیر خواب ابریشم اینچنین برایت می‌گوید:

دیدن ابریشم در خواب، به معنی این است که در زندگی به رفاه و خوشبختی کامل می‌رسید. اگر دیدید که ابریشم تولید می‌کنید، بیانگر این است که دوستان شما در کارها، بسیار به شما کمک خواهند کرد , و بسیار هم باوفا خواهند بود.

دیدن ابریشم مصنوعی در خواب، علامت آن است که شما در کارهایتان بسیار خوش شانس می‌باشید.

تعبیر خواب ابریشم به روایت محمد بن سیرین

اگر ابریشم سفید ببیند ، نفعی عایدش خواهد شد

اگر ابریشم زرد ببیند ، بیم بیماری و مریضی می رود

اگر ابریشمی داشت و مفقود شد ، زیانی به او می رسد

لباس ابریمشی در خواب برای مردان بد طالع و برای زنان خوش طالع است

ابراهیم کرمانی درمورد تعبیر خواب ابریشم می‌گوید:

اگر ببینی لباس را به جای ابریشم از پنبه یا پشم و یا کتان بافته‌ای، تعبیرش بد است , (زیرا نشانه خیانت کردن است).

تعبیر خواب ابریشم به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر لباس ابریشمی در خواب مرد

اگر یک مرد در خواب ببیند که لباس ابریشمی پوشیده کراهت دارد و به این معناست که بی حرمت می شود و به دیده , تحقیر و تمسخر بر او می نگرند. داشتن توده ابریشم هم انبوهی مال است و کلا داشتن ابریشم سود می تواند باشد.

دیدن ابریشم در خواب خوب است معبران نوشته اند دیدن ابریشم پخته بهتر است تا دیدن ابریشم خام. لباس ابریشمی, همان طور که در زنان به زیبایی و شکوه ظاهری ایشان می افزاید در خواب نیز خوب است.

حال اگر این ابریشم زرد باشد بیماری است. قرمز و سفید فرج و خجستگی است. اگر کسی لباس ابریشمی, به شما هدیه کند زنی سر راهتان قرار می گیرد و چنان چه هدیه کننده آشنا و شناخته شده باشد, سودی به ظاهر بسیار فریبنده نصیب شما می گردد. عاریه گرفتن لباس ابریشمین درخواب کراهت دارد.

امام صادق (ع) درمورد تعبیر خواب ابریشم می‌فرمایند:

اگر ببینی دارای «خلعتی» از دیبا یا ابریشم می‌باشی، یـعـنـی به عزت و نعمت , دنیا می‌رسی.

جابر مغربی درباره تعبیر خواب ابریشم می‌گوید: اگر ببینی ایزار تو [پوششی که مانند شلوار پاها را می‌پوشاند] از ابریشم یا ابریشم خام می‌باشد، یـعـنـی دارای زنی خوش‌گذران خواهی بود.

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب ابریشم می‌گوید:

پوشیدن لباس ابریشمی در خواب، علامت آن است که با افراد بیگانه روابط دوستانه برقرار خواهید کرد, و به آرزوهای بلند خود می رسید .

اگر دختری پارچه ابریشم قدیمی در خواب ببیند، نشانه آن است که نسبت به اجداد خود غرور خاصی خواهد داشت، مردی پروتمند ولی مسن از او خواستگاری خواهد کرد.

دیدن ابریشم کثیف و پاره در خواب نشانه آن است که احترام آبا و اجدادی خود را به منجلاب رسوایی خواهید کشاند.


در ادامه بخوانید »  تعبیر خواب استخوان چیست؟


تعبیرستان , تاویل