مرجع تعبیر خواب

۳۷ مطلب با موضوع «تعبیر خواب مکان و زمان» ثبت شده است

تعبیر خواب تایپ چیست؟

استرس کم و احساس رضایت از زندگی موجب رویایی آرام و دلنشین می‌شود. کابوس بیشتر در کودکان و در سن ۳ تا ۶ سالگی اتفاق می‌افتد و از ۱۰ سالگی به بعد نیز کاهش می‌یابد.زنان بیشتر از مردان، چه در دوران کودکی چه بزرگسالی کابوس می‌بینند.در متن زیر تعبیر خواب تایپ کردن را قرار داده ایم. می توانید تعبیر خواب تایپ ما را در سایت تبخا بخوانید.

تعبیر خواب تایپ کردن

تعبیر خواب تایپ به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

تایپ تجسمی است از یک زن به استثنای زنان خانه و او زنی است پر غلغله و شلوغ که مدام حرف می زند چه شنونده داشته باشد و چه نداشته باشد. چنین زنی فعال است اما خردمند و آگاه نیست و در عین حال طوطی صفت و سریع التاثیر است به این معنی که هر چه بگویید باور می کند و می پذیرد و باز می گوید ولی خیلی زود گفته های شما را از خاطر می برد و به آن چه آموخته اید عمل نمی کند. تایپ در خواب های ما تجسم یک چنین زنی است که صد البته زن خانه و همسر نمی تواند باشد.

تعبیر خواب دیدن ماشین تحریری در خانه

دیدن ماشین تحریری در خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر دیدید ماشین تحریری در خانه دارید که قبلا نداشته اید با این خصوصیات سر راه شما پدید می آید که اگر وجودش را نادیده و نایافته بگیرید به نفع شماست.

تعبیر خواب خریدن ماشین تایپ

نظر منوچهر مطیعی تهرانی در مورد خرید ماشین تایپ

اگر دیدید یک دستگاه تایپ خریدید خودتان برای آشنایی با چنین زنی پیش قدم می شوید و اگر کسی به شما هدیه کرد دوستی سبب آشنایی شما می گردد. این خواب برای جوانان مجرد هشدار یک خطر عاطفی است زیرا عشق و ازدواج با چنین زنی به مصلحت ایشان نیست.

تعبیر خواب اگر دختری در خواب ماشین تحریر ببیند

تعبیر خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

دختران جوان اگر با ماشین تحریر سر و کاری نداشته باشند و تایپ به خواب بینند نشان آن است که گرفتار یک رقابت عاطفی می شوند. این تعابیر در صورتی است که اهل کار با ماشین تحریر نباشید مثلا اگر مردی که فروشنده دستگاه های تایپ است چنین چیزی در خواب ببیند خواب او تعبیر ندارد، یا دختری که ماشین نویس است خواب تایپ ببیند خواب او چیزی را نمی گوید.

حتما بخوانید » تعبیر خواب پیر شدن

بانک جامع تعبیر خواب

 

تعبیر خواب تاریکی چیست؟

رویاهای غم انگیز، مثل از دست دادن عزیزان بیشتر در تعطیلات اتفاق می‌افتد.غذا خوردن قبل از خواب به دلیل افزایش متابولیسم و فعالیت مغز، باعث می‌شود که رویا و کابوس واقعی‌تر به نظر برسد.دیدن تاریکی در خواب نشانه ی کفر و گمراهی است.اگر بیننده خواب ببیند که ابری آسمان را فراگرفت و همه جا را تاریک کرد غم و غصه ای عمومی پیش می آید.در متن زیر تعبیر خواب تاریکی را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب تاریکی ما را در سایت تبخا بخوانید.

تعبیر خواب تاریکی

تعبیر خواب تاریکی به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

ما نمی دانیم درون تاریکی چیست به همین علت گاه اشخاص از تاریکی می ترسند و به جائی که تاریک است قدم نمی نهند. در خواب نیز جهل و گمراهی و غفلت و اعمال ناشی از نادانی ما به صورت تاریکی شکل می گیرد.

تعبیر خواب تبدیل شدن تاریکی به روشنایی

تعبیر خواب تاریکی به روایت محمد بن سیرین

تاریکی در خواب ضلالت است در راه دین. اگر بیند تاریکی فرا گرفت یا کسی بدو داد، دلیل که بر قدر آن ضلالت و گمراهی یابد. اگر بیند در تاریکی است و آن تاریکی به روشنائی مبدل شد، دلیل که توبه کند و راه دین بر او گشاده شود.

تعبیر خواب رفتن از روشنایی به تاریکی

تعبیر خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب دیدیم که از جائی روشن به محل تاریک رسیدیم در کارهایمان با ابهام رو به رو می گردیم و عملی ناشی از نادانی مرتکب می شویم ولی اگر از تاریکی بیرون آمدیم تعبیر نیکو دارد.

انواع تعبیر خواب تاریکی

تعبیر خواب تاریکی به روایت امام جعفر صادق

تاریکی در خواب بر پنج وجه است.

اول: کفر، دوم: تحیر، سوم: فروبستن کارها، چهارم: بدعت، پنجم: در ضلالت افتادن.

تعبیر خواب بیرون آمدن از محل تاریک

بیرون امدن از تاریکی از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر دیدید که از محل تاریک بیرون آمدید و به روشنائی رسیدید وضع شما بهبود کلی می یابد و ظلمت غفلت و بی خردی را پشت سر می نهید و آگاهانه پیش می روید.

تعبیر خواب دیدن تاریکی در خواب

تعبیر خواب تاریکی به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند در تاریکی است و آن تاریکی باز به روشنائی شد و دیگر بار به تاریکی شد، دلیل که این منافق بود.

تعبیر خواب اگر ببینید ابر آسمان را فراگیرد و همه جارا تاریک کند

تعبیر خواب تاریکی از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر بیننده خواب ببیند که ابری آسمان را فراگرفت و همه جا را تاریک کرد غم و غصه ای عمومی پیش می آید و گرفتاری همگانی عارض می گردد مثل یک بیماری همه گیر. معبران اسلامی نوشته اند تاریکی کفر است و ضلالت و بهترین حالت این است که در خواب خود از تاریکی بیرون می آئیم و به روشنائی برسیم.

تعبیر خواب تاریکی

تعبیر خواب شنیدن صدای زن در تاریکی

اگر کسی در تاریکی قرار داشت و شما او را نمی دیدید ولی صدایش را می شنیدید گمراهی که در بلا گرفتار شده از شما یاری و مدد می طلبد. اگر از تاریکی صدای زن به گوش شما رسید آوای شیطان است. اگر خودتان در تاریکی بودید اما روشنائی را از دور تشخیص می دادید امید هست که خود را نجات دهید و به یقین دستی برای کمک به سوی شما دراز می شود که باید آن را بگیرید.

حتما بخوانید » تعبیر خواب تابوت

آفتاب

تعبیر خواب تابوت چیست؟

دیدن تابوت در خواب نشانه ی ملک وسیع و بزرگ است. اگر دیدید خودتان تابوت می سازید ساختمان می سازید ساختمانی که سالیان دراز بر جا می ماند و خودتان هم از آن بهره مند می گردید.اگر در خواب دیدید که تابوتی پوشیده است و ندانستید درون آن چیست یا کیست با موردی برخورد می کنید که نمی دانید سود بخش است یا زیان آور.در متن زیر تعبیر خواب تابوت را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب تابوت ما را در سایت تبخا بخوانید.

تعبیر خواب تابوت از نظر معبران

تعبیر خواب تابوت به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب تابوت دیدید نترسید زیرا عمر شما طبیعی است و دیدن تابوت در خواب ارتباطی با مرگ و زندگی ندارد. نفایس نوشته تابوت ملک وسیع و بزرگ است و مرده مال حرام در حالی که مرحوم مجلسی مرده را مال و منال و خیر و برکت تعبیر کرده است.

انواع تعبیر خواب تابوت

لوک اویتنهاو می گوید :

تابوت : زندگی طولانی و خوش

دراز کشیدن درون یک تابوت : موانع بر سر راه

تعبیر خواب ساختن تابوت

ساختن تابوت از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر دیدید خودتان تابوت می سازید ساختمان می سازید ساختمانی که سالیان دراز بر جا می ماند و خودتان هم از آن بهره مند می گردید.

تعبیر خواب دیدن جنازه در تابوت

آنلی بیتون می گوید :

دیدن تابوت در خواب ، بیانگر وقوع یک اتفاق ناگوار است . دیدن جنازه در تابوت ، نشانه ی غم و ناامیدی است . اگر خواب ببینید در تابوتی هستید ، یعنی بیماری خطرناکی شما را تهدید می کند .

تعبیر خواب بردن تابوت روی دوش

بردن تابوت روی دوش از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب دیدید که تابوتی را به دوش می برند و شما هم در زمره تشییع کنندگان هستید خبری از غایب به شما می رسد یا به چیزی که از آن دل بریده اید امیدوار می شوید. اگر گمشده ای دارید که آن را از دست رفته می پندارید باز می یابید.

تعبیر خواب دیدن تابوت خالی

لیلا برایت می گوید :

دیدن تابوتی خالی در خواب ، نشانه ی آن است که از موضوعی نگران می شوید . اگر در خواب زیر تابوتی را بگیرد نشانه ی شنیدن اخبار خوب است .

تعبیر خواب تابوت

تعبیر خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب دیدید که تابوتی پوشیده است و ندانستید درون آن چیست یا کیست با موردی برخورد می کنید که نمی دانید سود بخش است یا زیان آور که ممکن است سود آور باشد. به هر صورت دیدن تابوت در خواب وحشتناک نیست و نباید بیننده خواب بترسد.

بانک جامع تعبیر خواب

حتما بخوانید »  تعبیر خواب تابستان

تعبیر خواب تابستان چیست؟

دیدن فصل گرما و تابستان در خواب بیانگر میانه زندگی، موفقیت، پر ثمری، مسرت، گرما، نقطه اوج زندگی یا توانمندی است. اگر گرمی هوا را در فصل تابستان ببینید نیکو است و اگر در زمستان احساس کنید که هوا گرم است خبر از بهبود کار می دهد.در متن زیر تعبیر خواب تابستان را از نظر معبران مختلف قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب تابستان ما را در سایت تبخا بخوانید.

تعبیر خواب تابستان از نظر معبران

تعبیر خواب تابستان به روایت محمد بن سیرین

تابستان به خواب دیدن پادشاه سخت بود. اگر گرمای سخت بود، چنانکه مردم را از آن زیان بود، دلیل که مردم آن دیار از پادشاه خیر و صلاح رسد و تابستان را به وقت خود در خواب دیدن پربار، دلیل که عز و دولتش زیاده شود و کارش به مراد رسد و برای مردم عام، پادشاه را به خواب دیدن، از پادشاه قوت و نصرت است. اگر تابستان را نه به وقت خویش بیند، تاویلش به خلاف این است.

انواع تعبیر خواب تابستان

تعبیر خواب تابستان به روایت لیلا برایت

دیدن تابستان در خواب، بیانگر ایجاد مشکلات و گرفتاری است.

تعبیر خواب دیدن تابستان در فصل های دیگر

تعبیر خواب تابستان به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

تمام قدرتهای خارج از محدوده توانایی ما که می توانند حادثه آفرین و تعیین کننده باشند در خواب ها به صورت نشانه های طبیعی تظاهر می کنند از آن جمله هستند فصول سال. اگر گرمی هوا را در فصل تابستان ببینید نیکو است و اگر در زمستان احساس کنید که هوا گرم است خبر از بهبود کار می دهد و اگر در بهار تابستان را به خواب ببیند خواب شما خبر می دهد که مشکلی برای شما پیش می آید بخصوص اگر در خواب احساس گرمی زیاد بکنید و کلافه باشید.

تعبیر خواب گذاشتن کلاه زمستانی در فصل تابستان

تعبیر خواب به روایت جابر مغربی

اگر ببینی کلاه زمستانی را در تابستان روی سر خودت گذاشته‌ای، یـعـنـی به خواستۀ خودت نمی‌رسی.

تعبیر خواب احساس گرمای تابستان در فصول دیگر

تعبیر خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

تابستان و گرمی هوا در غیر فصل بخصوص در بهار که طبیعت در نهایت تعادل است خشم مافوق و رییس هم می تواند باشد یا یک گرفتاری دادگاهی و سئوال و تحقیق قضائی.

حتما بخوانید » تعبیر خواب برف

ساعد نیوز

تعبیر خواب پیسی چیست؟

بیشتر کودکانی که سابقه ترس از شب و تاریکی یا دیدن کابوس‌های شبانه را دارند این مشکل را در بزرگسالی به همراه خواهند داشت.در برخی زمان‌ها بروز یک اتفاق تلخ یا ترسناک و شوک عاطفی ناشی از آن می‌تواند سبب شعله ور شدن اختلال روانی هراس از شب و دیدن کابوس‌های شبانه در بزرگسالان شود.در متن زیر تعبیر خواب پیسی را قرار داده ایم. می توانید تعبیر خواب پیسی مارا در سایت تبخا بخوانید.

تعبیر خواب پیسی از نظر معبران

تعبیر خواب پیسی به روایت امام جعفر صادق

پیسی در خواب بر چهار وجه است.

اول: مال. دوم: میراث. سوم: منفعت. چهارم: کار مشکل.

تعبیر خواب پیسی شدن تن و بدن

تعبیر خواب پیسی به روایت محمد بن سیرین

پیسی در خواب، مال و توانگری است. اگر بیند تن او پیس شد، دلیل که به قدر آن مال و نعمت یابد

تعبیر خواب دیدن مرد پیس

تعبیر خواب پیسی به روایت جابرمغربی

اگر بیند با مردی پیس او را صحبت بود، اگر آن مرد مصلح و مستور است، دلیل که او را منفعت آخرت بود. اگر آن مرد مفسد و بخیل است، دلیل که او را از حرام منفعتی رسد.

تعبیر خواب پیسی شدن صورت

تعبیر خواب پیسی به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

چنانچه در خواب ببینیم که صورتمان لکه آورده و پیس شده است شرمگین می شویم و رازی از ما فاش می گردد که موجب خجلت و سرافکندگی ما می گردد.

انواع تعبیر خواب پیسی

تعبیر خواب پیسی به روایت آنلی بیتون

دیدن لکه بر دست‌ها یا روی لباس خود در خواب، نشانه رنج بردن از مسائل کوچک است. دیدن لکه بر دست‌ها یا روی لباس دیگران در خواب، نشانه آن است که کسی به شما خیانت خواهد کرد.

تعبیر خواب پیسی

تعبیر خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر دست ما پیسی داشت کار زشتی مرتکب می شویم که باز موجب خجالت می شود. این تعبیر برای دست راست است. برخی از معبران نوشته اند پیسی در خواب میراث است اما درست نیست و شرم و راز صحت دارد.

حتما بخوانید » تعبیر خواب پله

ساعد نیوز

تعبیر خواب پیر شدن و پیر چیست؟

تعبیر خواب پیر شدن در خواب نشانه ی عزت و شرف است.اگر پیرمرد ناشناسی که می بینید سالم و خوشحال باشید اما اگر پیرمرد ناشناسی را ملاقات کردید که رنجور و نالان و گرفته بود از جانب کسی به شما غم و اندوه می رسد که انتظارش را ندارید. دیدن پیرزن ناشناس در خواب برای مردان خواب خوبی نیست و برای زنان بی تفاوت است.در متن زیر تعبیر خواب پیر را قرار داده ایم. می توانید تعبیر خواب پیر ما را در سایت تبخا بخوانید.

تعبیر خواب پیر از نظر معبران

تعبیر خواب پیر به روایت محمد بن سیرین

اگر کسی به خواب دیدپیر شده و محاسن او سفید گشته، دلیل که عز و شرف یابد. اگر پیری مجهول بیند که خرم و شادمان است، دلیل که از دوستی مرادهای او برآید و از غم برهد. اگر پیری معروف را بیند که خرم و شاد است، دلیل که از او چیزی بدو رسد. اگر او را غمگین دید، دلیلش به خلاف این است.

تعبیر خواب اگر پیری ببیند جوان شده

تعبیر خواب پیر به روایت ابراهیم کرمانی

اگر پیری بیند که جوان شد، دلیل که در عز و بزرگی او نقصان باشد و در دنیا مغرور شود. اگر جوانی یا کودکی بیند که پیرشد، دلیل که عز و بزرگی یابد و به کار آخرت مشغول شود.

تعبیر خواب پیر شدن در خواب

تعبیر خواب پیر به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر به خواب دیدید که پیر شده اید ارزش اجتماعی و احترام و عزت شما افزوده میشود. چنانچه در خواب پیر مردی ناشناس را ببینید که با او حرف می زنید از دوستی به شما محبت می شود و از جانب کسی بزرگواری و جوانمردی می بینید که انتظارش را ندارید و این بهتر است.

انواع تعبیر خواب پیر

لوک اویتنهاو می گوید :

پیر زن : دعوا

پیر مرد : زندگی طولانی

تعبیر خواب دیدن پیرمرد ناشناس

دیدن پیرمرد ناشناس از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر پیرمرد ناشناسی که می بینید سالم و خوشحال باشید اما اگر پیرمرد ناشناسی را ملاقات کردید که رنجور و نالان و گرفته بود از جانب کسی به شما غم و اندوه می رسد که انتظارش را ندارید. اگر کسی که پیر است در خواب ببیند که جوان شده به احترام و ارزش اجتماعی او لطمه وارد می آید و بی حرمت می شود.

تعبیر خواب دیدن پیر در خواب

آنلی بیتون می گوید :

اگر در خواب آدم پیری را دیدید ، نشانه ء آن است که شانس و اقبال در انتظار شما است . اگر خواب ببینید که پیر شده اید ، نشانه ی موفقیت در انجام کارها است .

تعبیر خواب پیر شدن

تعبیر خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر جوانی ببیند که پیر شده و موهایش سفید گردیده نیکو است چون محترم می شود. دیدن پیرزن ناشناس در خواب برای مردان خواب خوبی نیست و برای زنان بی تفاوت است.

حتما بخوانید » تعبیر خواب بازی

بانک جامع تعبیر خواب

تعبیر خواب پله چیست؟

پاسخ قطعی برای این سوال که چرا خواب می‌بینیم، وجود ندارد اما محققان تا حدودی فهمیده‌اند که وقتی خواب می‌بینیم چه اتفاقی می‌افتد.خواب‌های ما می‌توانند مبهوت کننده، هیجان انگیز، دلهره آور و یا کاملا عجیب و غریب باشند. در این مورد که چرا خواب می‌بینیم اتفاق نظر قطعی وجود ندارد و محققان فقط تا حدودی فهمیده‌اند که وقتی خواب می‌بینیم چه اتفاقی می‌افتد. در متن زیر تعبیر خواب پله را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب پله ما را در سایت تبخا بخوانید.

پله در زندگی روزمره ما وسیله ای است که ما را از محلی پست به جائی مرتفع می رساند. از گودال بالا می آورد یا از کف حیاط خانه به بام منتقل می نماید. همه چیز هایی که می توانند وسیله ترقی ما قرار بگیرند و در جامعه موجب تشخص باشند در خواب به شکل پله ظاهر می شوند از آن از آن جمله هستند پول، تحصیلات، هنر، هوش و فراست ذاتی، نسبت و پیوند های خانوادگی و غیره.

تعبیر خواب دیدن پله های چوبی

لوک اویتنهاو می گوید :

پله های چوبی : پروژه های خود را کنار بگذارید

تعبیر خواب اگر ببینیم بالای پلکان قرار داریم

تعبیر خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

چنانچه در خواب پله یا پله کان ببینیم با توجه به وضع و موقعیتی که داریم خودمان می توانیم تشخیص دهیم که خواب ما از کدام وسیله صحبت می کند و نشانی می دهد. چنانچه در خواب ببینیم که بالای پلکان هستیم خواب ما می گوید که ترقی می کنیم و پیشرفت حاصل می نمائیم و اگر در خواب دیدیم که از پله فرود می آئیم تنزل و تخفیف مقام پیدا می کنیم.

تعبیر خواب سست بودن پله

پله سست از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر پله در جائی تاریک بود مشکلات ما را نشان می دهد و اگر پله سست بود تردید و فقدان اراده و همت خود ما است. پله باریک و طولانی نشان دهنده صعوبت راهی است که در پیش دارید و این ناگزیر باید وقت زیادی صرف کنید و رنج بسیار بکشید تا به مقصود برسید.

تعبیر خواب دیدن نرده های اطراف پله

دیدن نرده های اطراف پله از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

نرده های اطراف پله ها فرزندان و دوستان هستند و چنانچه از پله ای بالا می رفتید یا پایین می آمدید که این طرف آن طارمی داشت و طرف دیگر پرتگاه بود خواب شما می گوید که به یکی از این دو می توانید امیدوار و دل گرم باشید. اگر دوست دارید دوستتان به کمک شما می شتابند و چنانچه فرزندان بزرگ دارید آن ها پشت و حامی شما خواهند بود.

تعبیر خواب اگر زنی در خواب پله ببیند

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

برای زنان، طارمی پله ها شوهر و فرزندان هستند. چنانچه در خواب دیدید که به سرعت و شتاب از پله ای بالا رفتید و آن جا چیزی را که می خواستید نیافتید خواب شما از بیهودگی تلاشی که می کنید حرف می زند و این که از زحمات خود سودی نمی برید و ناگزیر باید از نو کارها را شروع کنید.پله بی نهایت که تا اعماق آسمان وجود داشته باشد نیکو خوابی نیست.

تعبیر خواب پله

دیدن پله ی آهنی از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

پلکان از سنگ و آهن باشد بهتر از پلکان آجری و خشتی و گلی است. پرت شدن از پلکان هم خوب نیست. اگر بالای پله بودید و به دعوت و اشاره کسی پائین آمدید فریب می خورید و زیان می بینید و اگر پائین بودید و به دعوت و اشاره کسی بالا رفتید فریب می خورید اما زیانی متوجه شما نمی شود.

حتما بخوانید » تعبیر خواب پرواز

بانک جامع تعبیر خواب

تعبیر خواب پل چیست؟

زنها و مردها و حتی بچه‌های کوچولو هم خواب می‌بینند. همه‌ی ما تقریبا دو ساعت در شب خواب می‌بینیم، حتی آنهایی که ادعا می‌کنند اصلا خواب نمی‌بینند هم خواب می‌بینند. محققان دریافته‌اند آدمها هر شب چند خواب می‌بینند که هر کدام چیزی بین ۵ تا ۲۰ دقیقه طول می‌کشد. ما در طول زندگی خود به طور متوسط ۶ ساعت در حال خواب دیدن هستیم.در متن زیر تعبیر خواب پل را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب پل ما را در سایت تبخا بخوانید.

تعبیر خواب پل از نظر معبران مختلف

تعبیر خواب پل به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن پل در خواب خوب است به شرط آن که شکسته و ویران نباشد. هر چه پل بزرگتر و محکم تر باشد بهتر است به خواب بیننده اعتماد و اطمینان بیشتری می دهد در بیداری پل جاده یا راهی است که بر روی رود خانه یا دره و یا پرتگاه زده اند و وجود آن سبب می شود که ما بدون غوطه خوردن در آب یا پرت شدن در دره و پرتگاه به راه خویش ادامه دهیم و به زمین محکم و بی خطر برسیم. در خواب ما نیز پل همین معنی را می رساند و چون در رویای خویش پل ببینیم لاجرم باید بدانیم که خطری هست که پل برای ایجاد امنیت نسبت به آن است. لیکن باید دید در خواب بیننده خواب نسبت به پل چه وضع و موقعیتی دارد.

انواع تعبیر خواب پل

تعبیر خواب پل به روایت امام جعفر صادق

پل در خواب بر چهار وجه است. اول: مردی است که همه مردمان را به کار آید و حاجت همه کس را روا کند. دوم: پادشاه. سوم: نیکوئی و کامرانی یافتن. چهارم: مال بسیار حاصل کردن. اگر بیند پل بیفتاد و خراب شد، دلیل است بر تباهی حال پادشاه و نقصان ملک او.

تعبیر خواب دیدن پل محکم و استوار

پل محکم و استوار از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

چنانچه در خواب ببینیم که از روی یک پل محکم و استوار و بزرگ می گذریم همان طور که گفته شد بی تردید خطری ما را تهدید می کند که بزرگ قدرتمند و کریمی دستمان را می گیرد و از مرحله خطر عبور می دهد و به سر منزل امنیت می رساند. اگر کارمند و حقوق بگیر باشیم موقعیت شغلی بهتری می یابیم و چنانچه کاسب باشیم اعتبار پیدا می کنیم و نزد همگان مفتخر و معتبر می شویم.

تعبیر خواب گذشتن از پل

تعبیر خواب پل  به روایت ابراهیم کرمانی

پل در خواب تاویلش نیکو باشد. اگر دید از پل گذشت، دلیل که از پادشاه او را عز و جاه رسد و از او منفعت بیند. اگر دید بنائی بر پل می نهاد و عمارت می کرد، دلیل که ولایت و شاهی یابد و مال بسیار او را جمع شود.

تعبیر خواب پل

تعبیر خواب پل  به روایت محمد بن سیرین

پل در خواب پادشاه است یامردی بزرگ، که مردمان به سبب او به مراد برسند.

تعبیر خواب دیدن پل ویران و شکسته

پل ویران و شکسته از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

پل در خواب مردی است بزرگ و با قدرت که بیننده خواب با او برخورد می کند. پل ویران و شکسته، شکست و ناکامی است. پل لرزان، بی اعتباری و دلهره و تشویش است. ساخت پل خوب است. زیر پل قرار گرفتن خوب نیست.

بانک جامع تعبیر خواب

حتما بخوانید »  تعبیر خواب پشم

تعبیر خواب پرواز چیست؟

تعبیر خواب پرواز از نظر معبران چیست؟تعبیر خواب پرواز در شب چیست؟تعبیر خواب فرود آمدن در جای سرسبز چیست؟تعبیر خواب پریدن به آسمان چیست؟تعبیر خواب پریدن از جانب قبله چیست؟تعبیر خواب پریدن از بام چیست؟تعبیر خواب افتادن به زمین حین پرواز چیست؟تعبیر خواب پرواز کردن در آسمان چیست؟تعبیر خواب پرواز به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟انواع تعبیر خواب پرواز چیست؟تعبیر خواب پرواز به روایت امام جعفر صادق چیست؟تعبیر خواب پرواز از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب پرواز به روایت ابراهیم کرمانی چیست؟تعبیر خواب پرواز به روایت محمد بن سیرین چیست؟تعبیر خواب پرواز در شب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب پریدن از بام از نظر محمد بن سیرین چیست؟تعبیر خواب افتادن به زمین از نظر مجلسی چیست؟تعبیر خواب پرواز به روایت حضرت دانیال چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

ادامه مطلب...

تعبیر خواب پست چیست؟

تعبیر خواب پست چیست؟انواع تعبیر خواب پست پاکت چیست؟تعبیر خواب گرفتن پاکت تمبر دار چیست؟تعبیر خواب اگر پاکتی تمبر نداشته باشد چیست؟تعبیر خواب پست از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب پست به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب پست به روایت ابن سیرین چیست؟گرفتن پاکت تمبر دار از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

ادامه مطلب...

تعبیر خواب پریدن چیست؟

تعبیر خواب پریدن از نظر معبران چیست؟تعبیر خواب پریدن در خانه ی دیگری چیست؟تعبیر خواب پریدن به جای دور چیست؟تعبیر خواب پریدن از جای تمیز چیست؟تعبیر خواب پریدن داخل آب متعفن چیست؟انواع تعبیر خواب پریدن چیست؟تعبیر خواب پریدن از تاریکی به روشنایی چیست؟تعبیر خواب پریدن به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب پریدن به روایت محمد بن سیرین چیست؟ تعبیر خواب پریدن به جای دور از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب پریدن به روایت جابر مغربی چیست؟تعبیر خواب پریدن داخل آب متعفن از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب پریدن به روایت آنلی بیتون چیست؟تعبیر خواب پریدن به روشنایی از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

ادامه مطلب...

تعبیر خواب پر چیست؟

تعبیر خواب پر از نظر معبران چیست؟تعبیر خواب داشتن پر چیست؟تعبیر خواب جمع آوری کردن پر چیست؟تعبیر خواب دیدن پر شتر مرغ چیست؟تعبیر خواب ریختن پر در خواب چیست؟تعبیر خواب بال داشتن در خواب چیست؟تعبیر خواب بال درآوردن چیست؟تعبیر خواب دیدن پر سفید در خواب چیست؟انواع تعبیر خواب پر چیست؟تعبیر خواب پر به روایت محمد بن سیرین چیست؟تعبیر خواب پر به روایت ابراهیم کرمانی چیست؟تعبیر خواب پر به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب دیدن پرشتر مرغ از نظر آنلی بیتون چیست؟تعبیر خواب ریختن پر از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب پر به روایت لوک اوینتهاو چیست؟تعبیر خواب نظر منوچهر مطیعی تهرانی در مورد داشتن بال چیست؟تعبیر خواب پر به روایت لیلا برایت چیست؟تعبیر خواب بال درآوردن از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

ادامه مطلب...

تعبیر خواب پادشاه چیست؟

تعبیر خواب پادشاه از نظر معبران مختلف چیست؟تعبیر خواب پادشاه شدن در خواب چیست؟تعبیر خواب دیدن جلاد پادشاه چیست؟تعبیر خواب اگر ببینیم پادشاه مرد چیست؟تعبیر خواب دیدن جامه دار پادشاه چیست؟تعبیر خواب دیدن ملازمان پادشاه چیست؟تعبیر خواب دیدن پادشاه در خانه یا کوچه چیست؟تعبیر خواب اگر دختری در خواب پادشاه ببیند چیست؟تعبیر خواب دیدن پادشاه در لباس نیکو چیست؟تعبیر خواب دیدن پادشاه بصورت خوشحال چیست؟تعبیر خواب دیدن پادشاه در خواب چیست؟تعبیر خواب اگر پادشاه را اندوهگین ببینید چیست؟تعبیر خواب سوار شدن پادشاه در ماشین چیست؟تعبیر خواب دیدن مقنعه زن پادشاه چیست؟تعبیر خواب پادشاه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟انواع تعبیر خواب پادشاه چیست؟تعبیر خواب سوار شدن پادشاه در ماشین از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب دیدن ملازمان پادشاه از نظر امام صادق چیست؟تعبیر خواب پادشاه به روایت ابراهیم کرمانی چیست؟تعبیر خواب دیدن مقنعه زن پادشاه از نظر امام صادق چیست؟تعبیر خواب اگه دختری پادشاه در خواب بیند از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب دیدن جلاد پادشاه از نظر امام صادق چیست؟تعبیر خواب پادشاه شدن از نظر حضرت دانیال چیست؟ تعبیر خواب پادشاه دیدن پادشاه در کوچه از نظر حضرت دانیال چیست؟تعبیر خواب پادشاه از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب پادشاه به روایت محمد بن سیرین چیست؟منوچهر مطیعی تهرانی درمورد تعبیر خواب پادشاه می گوید چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

ادامه مطلب...

تعبیر خواب بیماری چیست؟

انواع تعبیر خواب بیماری چیست؟تعبیر خواب رنج بردن از بیماری چیست؟تعبیر خواب دیدن بیماری عزیزان چیست؟تعبیر خواب دیدن بیمار و برهنه چیست؟تعبیر خواب اگر بیمار باکسی حرف نزند چیست؟تعبیر خواب بیمار شدن دیگران چیست؟تعبیر خواب دیدن بیماری در خواب چیست؟تعبیر خواب بیماری به روایت امام جعفر صادق چیست؟تعبیر خواب بیماری به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب بیماری به روایت آنلی بیتون چیست؟تعبیر خواب بیماری به روایت ابراهیم کرمانی چیست؟تعبیر خواب بیماری به روایت محمد بن سیرین چیست؟تعبیر خواب بیماری از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب بیماری دیگران از نظر آنلی بیتون چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

ادامه مطلب...

تعبیر خواب بار انداز (بندر) چیست؟

تعبیر خواب بار انداز (بندر) چیست؟تعبیر خواب پیاده شدن از بار انداز (بندر) چیست؟تعبیر خواب اگر خودتان را در بار انداز (بندر) ببینید چیست؟انواع تعبیر خواب بار انداز (بندر) چیست؟تعبیر خواب به  بار انداز (بندر) روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب پیاده شدن از بار انداز (بندر) به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب دیدن بار انداز (بندر) از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

ادامه مطلب...

تعبیر خواب بازی چیست؟

تعبیر خواب بازی چیست؟تعبیر خواب دیدن توپ بازی چیست؟تعبیر خواب همبازی شدن با کودکان در خواب چیست؟تعبیر خواب بازی کردن به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب تماشاکردن بازی کودکان چیست؟تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب بازی به روایت لیلا برایت چیست؟تعبیر خواب بازی کردن به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب تماشای بازی کودکان از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

ادامه مطلب...

تعبیر خواب بیابان چیست؟

 تعبیر خواب بیابان از نظر معبران مختلف چیست؟تعبیر خواب جمع کردن سنگ در بیابان چیست؟تعبیر خواب آتش روشن کردن در بیابان چیست؟تعبیر خواب تنها بودن در بیابان چیست؟انواع تعبیر خواب بیابان چیست؟تعبیر خواب دیدن بیابان در خواب چیست؟تعبیر خواب بیابان به روایت امام جعفر صادق چیست؟تعبیر خواب بیابان به روایت ابن سیرین چیست؟تعبیر خواب بیابان به روایت جابر مغربی چیست؟تعبیر خواب بیابان از نظر محمد بن سیرین چیست؟تعبیر خواب بیابان به روایت حضرت دانیال چیست؟تعبیر خواب بیابان به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

ادامه مطلب...

تعبیر خواب بوسه چیست؟

تعبیر خواب بوسه از نظر معبران مختلف چیست؟تعبیر خواب بوسه دادن به دیگری چیست؟تعبیر خواب بوسه دادن با شهوت چیست؟تعبیر خواب بوسیدن مرده چیست؟تعبیر خواب بوسیدن دیگری چیست؟تعبیر خواب بوسه زدن به لب چیست؟تعبیر خواب اگر دختری در خواب ببیند محرمی او را می بوسد چیست؟تعبیر خواب بوسیدن دیگری چیست؟تعبیر خواب بوسیدن زمین در خواب چیست؟انواع تعبیر خواب بوسه چیست؟تعبیر خواب بوسه به روایت امام جعفر صادق چیست؟تعبیر خواب بوسه به روایت محمد بن سیرین چیست؟تعبیر خواب بوسه به روایت ابراهیم کرمانی چیست؟تعبیر خواب بوسیدن مرده از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب بوسیدن مرده از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب بوسیدن دیگری از نظر ابراهیم کرمانی چیست؟تعبیر خواب بوسیدن زمین از نظر لیلا برایت چیست؟تعبیر خواب بوسه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب بوسه زدن به لب از نظر دانیال نبی چیست؟تعبیر خواب بوسه از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

ادامه مطلب...

تعبیر خواب بهشت چیست؟

تعبیر خواب بهشت از نظر معبران مختلف چیست؟تعبیر خواب دیدن میوه های بهشت چیست؟تعبیر خواب اگر کسی شما را به بهشت دعوت کند چیست؟تعبیر خواب اگر ببینید در بهشت به رویتان بسته شد چیست؟تعبیر خواب تعبیر خواب اگر خودتان رابیرون بهشت ببینید چیست؟تعبیر خواب منع شدن از شراب بهشتی چیست؟تعبیر خواب اگر خودتان را در بهشت ببینید چیست؟تعبیر خواب نوشیدن آب از حوض کوثر چیست؟انواع تعبیر خواب بهشت چیست؟تعبیر خواب بهشت به روایت امام جعفر صادق چیست؟تعبیر خواب بهشت به روایت محمد بن سیرین چیست؟تعبیر خواب داخل شدن در بهشت از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب بهشت از نظر محمد بن سیرین چیست؟تعبیر خواب دیدن بهشت در خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب منع شدن از شراب بهشتی از نظر محمدبن سیرین چیست؟انواع تعبیر خواب بهشت از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

ادامه مطلب...

تعبیر خواب بهار چیست؟

تعبیر خواب بهار از نظر معبران چیست؟تعبیر خواب احساس گرما در بهار چیست؟تعبیر خواب دیدن بهار به وقت خود چیست؟تعبیر خواب دیدن بهار به وقت خود چیست؟تعبیر خواب اگر بیماری در خواب فصل بهار ببیند چیست؟انواع تعبیر خواب بهار چیست؟تعبیر خواب دیدن بهار در خواب چیست؟تعبیر خواب بهار به روایت محمد بن سیرین چیست؟تعبیر خواب بهار به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب بهار به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب دیدن بهار به وقت خود از نظر محمد بن سیرین چیست؟تعبیر خواب بهار از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب دیدن بهار در خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

ادامه مطلب...

تعبیر خواب بنا چیست؟

انواع تعبیر خواب بنا چیست؟تعبیر خواب دیدن بنا در خواب چیست؟تعبیر خواب بنا به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب دیدن بنا از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

ادامه مطلب...

تعبیر خواب بزازی چیست؟

تعبیر خواب بزازی از نظر معبران چیست؟تعبیر خواب دیدن بزازی در خواب چیست؟تعبیر خواب اگر ببینیم در مغازه بزازی هستیم چیست؟انواع تعبیر خواب بزازی چیست؟تعبیر خواب اگر ببینیم بزازی می کنیم چیست؟تعبیر خواب بزازی به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب بزازی به روایت امام جعفر صادق چیست؟تعبیر خواب بزازی از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب بزازی به روایت ابراهیم کرمانی چیست؟تعبیر خواب بزازی کردن در خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

ادامه مطلب...

تعبیر خواب برهنگی چیست؟

تعبیر خواب برهنگی از نظر معبران چیست؟تعبیر خواب برهنگی و معلوم بودن عورت چیست؟تعبیر خواب اگر خودتان را برهنه ببیند چیست؟تعبیر خواب دیدن بدن برهنه دیگران چیست؟تعبیر خواب اگر لباستان را از تن تان در بیاورند چیست؟تعبیر خواب دیدن برهنگی در خواب چیست؟انواع تعبیر خواب برهنگی چیست؟تعبیر خواب برهنگی در میان مردم چیست؟تعبیر خواب برهنگی به روایت امام جعفر صادق چیست؟تعبیر خواب برهنگی به روایت محمد بن سیرین چیست؟تعبیر خواب برهنگی به روایت جابر مغربی چیست؟تعبیر خواب برهنگی به روایت ابراهیم کرمانی چیست؟تعبیر خواب برهنگی به روایت اشعث چیست؟تعبیر خواب برهنگی به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب برهنگی به روایت یوسف نبی چیست؟تعبیر خواب برهنگی از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

ادامه مطلب...

تعبیر خواب برق چیست؟

تعبیر خواب برق چیست؟تعبیر خواب قطع شدن برق خانه چیست؟تعبیر خواب برگرفتن برق از ابرها چیست؟تعبیر خواب دیدن برق آسمان چیست؟تعبیر خواب دیدن سیم حاوی برق چیست؟تعبیر خواب درخشیدن برق آسمان در تاریکی چیست؟انواع تعبیر خواب برق چیست؟تعبیر خواب برق به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب برق به روایت امام جعفر صادق چیست؟تعبیر خواب قطع شدن برق خانه از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب برق به روایت محمد بن سیرین چیست؟تعبیر خواب دیدن برق آسمان از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب برق به روایت آنلی بیتون چیست؟تعبیر خواب برق از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

ادامه مطلب...

تعبیر خواب برف چیست؟

تعبیر خواب برف از نظر معبران چیست؟تعبیر خواب باریدن برف به وقت خود چیست؟تعبیر خواب خوردن برف چیست؟تعبیر خواب دیدن برف در خواب چیست؟تعبیر خواب دیدن آدم برفی درخواب چیست؟تعبیر خواب دیدن آدم برفی درخواب چیست؟تعبیر خواب باریدن برف در تابستان چیست؟تعبیر خواب برف به روایت امام جعفر صادق چیست؟تعبیر خواب باریدن به روایت محمد بن سیرین چیست؟تعبیر خواب خوردن برف به روایت لیلا برایت چیست؟تعبیر خواب دیدن برف به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب دیدن آدم برفی از نظر لوک اوینتهاو چیست؟تعبیر خواب برف به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

ادامه مطلب...

تعبیر خواب برج های فلکی چیست؟

انواع تعبیر خواب برج های فلکی چیست؟تعبیر خواب دیدن برج ثور در خواب چیست؟تعبیر خواب دیدن برج میزان در خواب چیست؟تعبیر خواب برج فلکی جوزا چیست؟تعبیر خواب دیدن برج های فلکی در خواب چیست؟تعبیر خواب برج های فلکی به روایت محمد بن سیرین چیست؟تعبیر خواب برج فلکی از نظر دانیال نبی چیست؟تعبیر خواب دیدن برج ثور از نظر محمدبن سیرین چیست؟تعبیر خواب دیدن برج جوزا از نظر کارل گوستاو یونگ چیست؟تعبیر خواب برج میزان از نظر محمد بن سیرین چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

ادامه مطلب...

تعبیر خواب بانک چیست؟

انواع تعبیر خواب بانک چیست؟تعبیر خواب دیدن سکه و اسکناس در بانک چیست؟تعبیر خواب دیدن ردیف مشتریان بانک چیست؟تعبیر خواب برداشتن پول از بانک چیست؟تعبیر خواب دیدن تحویل دار بانک چیست؟تعبیر خواب اگر خودتان را صاحب بانک ببینید چیست؟تعبیر خواب دیدن بانک در خواب چیست؟تعبیر خواب بانک به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب بانک به روایت آنلی بیتون چیست؟تعبیر خواب دیدن ردیف مشتریان بانک از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب بانک برداشتن پول از بانک به روایت لیلا برایت چیست؟تعبیر خواب دیدن تحویل دار بانک از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب بانک اگر خودتان را صاحب بانک ببینید ازنظر لیلا برایت چیست؟تعبیر خواب بانک از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

ادامه مطلب...

تعبیر خواب بانگ و صداها چیست؟

تعبیر خواب بانگ(صدا) از نظر معبران چیست؟تعبیر خواب شنیدن بانگ و صدای خر چیست؟تعبیر خواب شنیدن بانگ و صدای مردم چیست؟تعبیر خواب شنیدن بانگ و صدای بزغاله چیست؟تعبیر خواب شنیدن بانگ و صدای زن در خواب چیست؟تعبیر خواب شنیدن بانگ و صدای روباه چیست؟تعبیر خواب شتیدن صدای دیگری در خواب چیست؟تعبیر خواب شنیدن بانگ و صدای خروس چیست؟تعبیر خواب شنیدن صدای خودتان در خواب چیست؟تعبیر خواب شنیدن بانگ و صدای طاوس چیست؟تعبیر خواب شنیدن بانگ کلاغ چیست؟تعبیر خواب بانگ صدا به روایت امام جعفر صادق چیست؟تعبیر خواب بانگ صدا به روایت ابراهیم کرمانی چیست؟تعبیر خواب بانگ و صدای مردم به روایت محمد بن سیرین چیست؟تعبیر خواب شنیدن صدای بزغاله از نظر ابراهیم کرمانی چیست؟تعبیر خواب بانگ زدن زن از نظر  منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب شنیدن بانگ روباه از  نظر ابراهیم کرمانی چیست؟تعبیر خواب شنیدن صدای دیگری از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب شنیدن بانگ خروس از نظر ابراهیم کرمانی چیست؟تعبیر خواب شنیدن صدای خودتان به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب شنیدن بانگ طاووس از نظر ابراهیم کرمانی چیست؟تعبیر خواب شنیدن بانگ کلاغ از نظر ابراهیم کرمانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

ادامه مطلب...

تعبیر خواب باران چیست؟

تعبیر خواب باران از نظر معبران مختلف چیست؟تعبیر خواب تیره و ناخوش بودن آب باران چیست؟تعبیر خواب ایستادن زیر باران چیست؟تعبیر خواب اگر باران سخت ببارد چیست؟تعبیر خواب شنیدن صدای ریزش باران چیست؟تعبیر خواب آهسته باریدن باران چیست؟تعبیر خواب شستن دست و صورت با آب باران چیست؟تعبیر خواب باران تند و سیل آسا چیست؟تعبیر خواب مسح کردن با آب باران چیست؟تعبیر خواب باریدن باران عظیم چیست؟تعبیر خواب دیدن باران با قطرات درشت چیست؟تعبیر خواب وضو گرفتن با آب باران چیست؟تعبیر خواب باران به روایت امام جعفر صادق چیست؟تعبیر خواب باران به روایت ابراهیم کرمانی چیست؟تعبیر خواب باران به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب باران به روایت محمد بن سیرین چیست؟تعبیر خواب باریدن باران سیل آسا از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب باریدن باران عظیم از نظر محمد بن سیرین چیست؟تعبیر خواب دیدن باران با قطرات درشت از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب باران به روایت حضرت دانیال چیست؟تعبیر خواب باران از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب آهسته باریدن باران از نظر حضرت دانیال چیست؟تعبیر خواب وضو گرفتن با آب باران از نظر معبران چیست؟تعبیر خواب شنیدن صدای ریزش باران از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

ادامه مطلب...

تعبیر خواب بالا رفتن چیست؟

تعبیر خواب بالا رفتن کوه چیست؟تعبیر خواب بالا رفتن از نردبان چیست؟تعبیر خواب بالا رفتن از دیوار خانه دیگری چیست؟تعبیر خواب بالا رفتن از پله ویران چیست؟تعبیر خواب اگر به دشواری از پله ها بالا برویم چیست؟تعبیر خواب بالا رفتن از پله های خشتی چیست؟تعبیر خواب دیدن بالا رفتن از پله ها چیست؟تعبیر خواب بالا رفتن به روایت امام جعفر صادق چیست؟تعبیر خواب بالا رفتن به روایت محمد بن سیرین چیست؟تعبیر خواب بالا رفتن به روایت ابراهیم کرمانی چیست؟تعبیر خواب بالا رفتن به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب بالا رفتن به روایت لیلا برایت چیست؟تعبیر خواب بالا رفتن از پله ها از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب بالا رفتن به روایت آنلی بیتون چیست؟تعبیر خواب بالا رفتن از پله ویران از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

ادامه مطلب...
سبک زندگی
  • تعبیر خواب
  • روانشناسی کودک
  • درمان و تشخیص افسردگی