مرجع تعبیر خواب

۳ مطلب با موضوع «تبعیر خواب غذا و نوشیدنی ها» ثبت شده است

تعبیر خواب پاچه چیست؟

اگر کسی در خواب ببیند که پاچه گوسفند می خورد از چیزی متمتع می شود که جنبه مالی دارد و نعمتی به او می رسد، به اندازه همان مقدار پاچه که خورده یا پیش روی دارد.اگر پاچه در خوابببینند چه خود بخورند و چه شاهد پاچه خوردن دیگران باشند خواب می گوید که حادثه ای ناخوشایند پیش می آید.درمتن زیر تعبیر خواب پاچه را قرار داده ایم .می توانید تعبیر خواب پاچه ما را در سایت تبخا بخوانید.

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

ادامه مطلب...

تعبیر خواب برنج چیست؟

تعبیر خواب برنج چیست؟تعبیر خواب برنج پخته چیست؟تعبیر خواب خوردن برنج با گوشت چیست؟انواع تعبیر خواب برنج چیست؟تعبیر خواب خوردن برنج با گوشت چیست؟تعبیر خواب خوردن برنج با دوغ چیست؟تعبیر خواب برنج به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب برنج به روایت امام جعفر صادق چیست؟تعبیر خواب برنج پخته از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب برنج به روایت محمد بن سیرین چیست؟تعبیر خواب خوردن برنج با دوغ از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

ادامه مطلب...

تعبیر خواب عسل (انگبین) چیست؟

تعبیر خواب عسل (انگبین) از نظر معبران چیست؟تعبیر خواب خوردن عسل (انگبین) چیست؟انواع تعبیر خواب عسل (انگبین) چیست؟تعبیر خواب گرفتن انگبین از دیگری چیست؟تعبیر خواب عسل (انگبین) به روایت امام جعفر صادق چیست؟تعبیر خواب عسل (انگبین) به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب خوردن انگبین (عسل) چیست؟تعبیر خواب انگبین (عسل) به روایت لوک اوینتهاو چیست؟تعبیر خواب دیدن عسل (انگبین)در خواب چیست؟تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی چیست؟تعبیر خواب عسل (انگبین) به روایت العنبری چیست؟تعبیر خواب گرفتن انگبین از دیگری از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

ادامه مطلب...