مرجع تعبیر خواب

تعبیر خواب قمار 2022

قمار ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود .ممکن است خود را در حال قماربازی ببینید و یا خواب ببینید که قمار را باخته اید . برای دانستن این تعبیر با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای قمار در خواب آورده اند . ابن سیرین درباره تعبیر خواب قمار می گوید باختن قمار تعبیرش غم و ناراحتی می باشد .جابر مغربی هم در این باره می گوید قماربازی در خواب به معنای دشمنی است . مطیعی تهرانی هم درباره دیدن قمار در خواب می گوید اگر فردی که خود قمار باز است چنین خواب ببینید تعبیری ندارد چرا که خوابش ناشی از کارهای روزانه اش می باشد ولی کسی که اهل این کار نیست دیدن این خواب به معنای هشدار است و باید مراقب کارهای خود باشد . با تبخا همراه باشید.

تعبیر خواب قمار از نظر معبران

ابن سیرین درباره تعبیر خواب قمار می‌گوید:

 
 

اگر خواب ببینی تاس بازی می‌کنی و قمار را باخته‌ای، یـعـنـی دچار غم و ناراحتی می‌شوی یا گرفتار حیله و نیرنگیخواهی شد (دفع بلا و گرفتاری).

جابر مغربی درباره قمار در خواب می‌گوید:

تعبیر تاس بازی در خواب

اگر در خواب ببینی تاس بازی می‌کنی، به معنای دشمنی و خصومت است.

حضرت دانیال (ع) درباره قماربازی در خواب می‌فرمایند:

اگر در خواب ببینی تاس‌های زیادی داری، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی.

بیشتر بدانید تعبیر خواب قمار به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

بیننده خواب اگر اهل قمار بازی باشد خواب او هیچ تعبیر خاصی ندارد و دنباله افکار و اندیشه معمولی و روزانه اومحسوب می شود. حتی کسانی که گاه قمار بازی می کنند ممکن است در خواب قمار ببینند،در این صورت نیز خوابشان فاقد تعبیر است ولی آنها که اصلا اهل این کار نیستند

تعبیر قمار کردن در خواب

اگر در خواب ببیننند قمار می کنند باید در بیداری مراقب اعمال و رفتار خویش باشند. قمار نشانه دو چیز است.اول ارتکاب گناه و دست زدن به اعمال خلاف قانون و شروع دوم ریسک کردن و به استقبال خطر رفتن.

بردن و باختن قمار در خواب هیچ تفاوتی در تعبیر به وجود نمی آورد زیرا نفس عمل مهم است نه برد و باخت.

تعبیرگری می‌گوید:

تعبیر نردبازی، کاری باطل می‌باشد.

تعبیر برنده شدن در نردبازی

اگر در خواب خود ببینی در نردبازی برنده شده‌ای، یـعـنـی بر دشمن غلبه می‌کنی،ولی اگر باخته‌ای تعبیرش برخلاف حالت قبلی می‌باشد.

حتما بخوانید »  تعبیر خواب کور شدن

تعبیرستان , باعلم

تعبیر خواب قمقمه 2022

قمقمه ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود .ممکن است خواب ببینیم از قمقمه آب می خوریم یا قمقمه آب را به کسی می دهیم . برای دانستن این تعبیر خواب با پرشین وی همراه باشید.

از میان معبران بزرگ مطیعی تهرانی به تعبیر خواب قمقمه پرداخته است .او می گوید داشتن قمقمه در خواب به معنای دوستی مصلح است و پر کردن قمقمه از آب تعبیرش سفر رفتن است .آب خوردن از قمقمه در خواب به معنای حاجت روا شدن است . برای دانستن تعبیر کامل با تبخا همراه باشید.

تعبیر خواب قمقمه از نظر معبران

تعبیر خواب قمقمه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 
 

اگر در خواب ببینید که قمقمه ای دارید دوستی مصلح و عاقبت اندیش و دورنگر با شما خواهد بود.اگر دیدید قمقمه ای را به کمر خود بسته اید و پر از آب کرده اید به سفر می روید.

تعبیر قمقمه خالی در خواب

اگر قمقمه خالی باشد وسیله ای برای انجام کاری که در دست دارید نمی یابید.

تعبیر قمقمه آب گرفتن از کسی در خواب

اگر در خواب ببینید کسی قمقمه ای پر از آب به شما داد او شما را کمک می کند .اگر آشنا باشد غریبه ای  به شما کمک می کند و اگر بیگانه باشد آشنایی شما را یاری می دهد و این کمک مالی است.

اگر در خواب کسی قمقمه ای خالی به شما داد از شما چشم کمک دارد و یاری می طلبد.اگر قمقمه خالی از کسی خواستید و گرفتید از دیگران کمک می گیرید. یا چشم کمک دارید.

تعبیر آب خوردن از قمقمه در خواب

اگر در خواب دیدید که تشنه هستید و از قمقمه ای آب می نوشید نیازتان برطرف و حاجتتان برآورده می شودو اگر آب قمقمه را نیم نوشیده به زمین ریختید ناسپاسی می کنید.اگر آب قمقمه را ننوشیده به زمین ریختید مالتان را هدر می دهید.

درباره تعبیر خواب بیشتر بدانید

قرن های متمادی است که مردم علاقه وافری به “تعبیر خواب” نشان می دهند. تعبیر خواب در بین اقوام و مللمختلف از معانی متفاوتی برخوردار است و در اصل نوعی علم به شمار می رود.

تعبیر خواب مزایا و معایبی دارد. دیدن خواب و تعبیر شدن آن به معنی خبر از آینده ای نه چندان دور می دهد.خواب های ما می توانند از واقعیت و اتفاقی که در زمان آینده رخ خواهد داد اطلاعاتی به ما بدهند.اما آیا فهمیدن اینکه فردا چه اتفاقی خواهد افتاد درست است یا نه جای بحث دارد.

حتما بخوانید »  تعبیر خواب هیزم

آفتاب , باشگاه خبرنگاران

تعبیر خواب قوچ 2022

قوچ ممن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود . ممکن است خواب ببینیم قوچی ما را تعقیب می کند و یا قوچ قربانی می کنیم . برای دانستن این تعبیر خواب با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن قوچ در خواب آورده اند . معبری می گوید اگر در خواب قوچ شما را تعقیب کرد یعنی تهدید می شود و چرا کردن قوچ به معنای دوستان با نفوذ است .مطیعی تهرانی هم درباره تعبیر خواب قوچ می گوید قوچ در خواب خیر و برکت است و قربانی کردنش رستگاری است و اگر رنگ آن سفید باشد تعبیر بهتری دارد . با تبخا همراه باشید.

ـ اگر در خواب دیدید قوچی شما را تعقیب می کند ، نشانه آن است که زندگی شما را بدبختی تهدید خواهدکرد.

تعبیر چرا کردن قوچ در خواب

۲ـ اگر خواب ببینید قوچی به آرامی مشغول چرا کردن است ، به این معنا است که دوستان بانفوذ و قدرتمندبه نفع شما بیشترین تلاش را خواهند کرد .

تعبیر خواب قوچ به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر دیدن قوچ در خواب

دیدن قوچ در رویاهای ما مبارک است و مبشر خیر و برکت و نعمت می باشد.

تعبیر قربانی کردن قوچ در خواب

یکی از معبران نوشته استکه قربانی کردن قوچ در خواب نشان رستگاری بیننده خواب است ولی اگر به عنوان استفاده از گوشت حیوان باشدهمین طور که گفته شد نعمت و برکت است زیرا گوشت حیوان حلال گوشت خیر و برکت تعبیر شده است.

تعبیر قوچ سفید در خواب

قوچ در خواب اگر سفید باشد بهتر از آن است که سیاه باشد. قوچ لاغر و ضعیف فقط نعمت است ولی قدرت نیست.

بیشتر بدانید تعبیر خواب چیست؟

از دیدگاه اسلام اصل علم تعبیر خواب یک علم الهی بوده و از هر کسی ساخته نیست، بلکه اولیای طراز اولمی‌توانند خواب‌های ما را دقیق تعبیر کنند البته یک سری قوانین و مقرراتی وجود دارد و علمایی همکه در سطح متوسط هستند، می‌توانند نشانه‌هایی را نیز احتمال بدهند.

حتما بخوانید » تعبیر خواب وزغ

تعبیر خواب کور شدن و نابینائی 2022

در این مطلب تعبیر خواب نابینایی را مشاهده می کنید . معبران بزرگی همچون امام جعفر صادق , ابراهیم کرمانی و مطیعی تهرانی به بیان آن پرداخته اند . در ادامه با ما همراه باشید .

امام صادق درباره دیدن نابینایی در خواب چنین گفته اند که این خواب می تواند تعابیری همچون غم , مال و حال بد ,داشته باشد .ابراهیم کرمانی می گوید اگر نابینایی را در خواب کمک کنید به معنی مومن بودن شماست .منوچهر تهرانی درباره تعبیر خواب نابینائی می گوید که اگر در خواب ببینی نابینا هستی نشان از گمراهی شما دارد.

تعبیر خواب نابینائی

تعبیر خواب نابینائی به روایت ابراهیم کرمانی

اگر در خواب ببینید نابینا را دست بگرفت و می برد، دلیل که مومن و رحیم بود. اگر بیند چشم کسی را نابینا کرد،به این معنا است که آن کس را از راه ببرد.

تعبیر خواب نابینائی به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

وقتی در خواب ، خود را نابینا می بینیم و احساس می کنیم کور شده ایم علامت آن است که چیزهائی را ,نمی خواهیم ببینیم. کاری می کنیم یا کاری قبلا انجام داده ایم که از دیدن بازتاب آن شرم داریم,یا انتظار واقعه ای را می کشیم که مشاهده اش ما را می ترساند.

در مورد کوری دیگران نیز این نکته صادق است. شخصی که در خواب او را نابینا می بینیم سمبول یا جانشینی است ,از شخص یا طبقه ای از مردم که فکر می کنیم مصلحت نیست شاهد کارهای ما باشند.

کسی که خودش را نابینا ببیند دلیل است که گمراه است و اگر یک چشم او نابینا بود نیم دین او تباه شده این هم ,می تواند درست باشد و تعریفی است از همان استدلال زیرا کسانی که واقعا مومن نیستند,و به دین داری تظاهر می کنند نمی پسندند دیگران ازاین راز آگاه شوند,

لذا مردم را نابینا می بینند و چون از رسوائی خودشان شرم دارند خویشتن را کور مشاهده می کنند. نابینائی,یک چشم نشانه خوف و رجا است.

تعبیر خواب نابینائی به روایت امام جعفر صادق

معنای دیدن نابینائی در خواب

دیدن نابینائی در خواب بر شش وجه است.

تعبیر خواب کور شدن

اول: درویشی. دوم: بدحالی. سوم: غم واندوه. چهارم: نقصان. پنجم: مال. ششم: تباهی دین. اگر نابینا بیند,که بینا شده بود، دلیل که از زحمت برهد.

ابن سیرین درباره تعبیر خواب بینائی می‌گوید:

اگر ببینی یک چشم تو کور شده است، یـعـنـی نصف دین تو می‌رود,یا با یک دست یا یک پا یا یکی از اندام‌های دیگر گناه بزرگی مرتکب می‌شوی، و یا دچار مصیبتی خواهی شد.

کور شدن

اگر خواب ببینی نابینا شده‌ای، یـعـنـی گمراه می‌شوی و یا فرزندت از دنیا می‌رود.

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر ببینی در سیاهی و مردمک چشم تو سفیدی قرار دارد [تقریباً به شکل انسان‌های نابینا]، یـعـنـی دچار غم و اندوه ,می‌شوی، همانطور که در قرآن کریم آمده: … وَابْیَضَّتْ عَیْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ… _ … و دیدگانش از غم سپید شد… (یوسف-۸۴).

جابر مغربی درباره تعبیر خواب بینائی می‌گوید:

اگر ببینی چشم‌هایت بینا است ولی مردم فکر می‌کنند کور یا “شب‌کور” هستی، یـعـنـی باطن تو در دین ,و ایمان بهتر از ظاهرت می‌باشد.

حتما بخوانید »  تعبیر خواب پل

تعبیرستان

تعبیر خواب حباب 2022

با تعبیر خواب حباب ،تعبیر خواب حباب آب و صابون ،تعبیر خواب حباب شیشه ای و تعبیر خواب تزیین کردن چراغ با حباب همراه ما باشید.

خواب هایی که می بینیم ممکن است به زودی تحقق نیابد و مدتی طول بکشدو یا حتی ممکن است خوابمان درحق دیگری تحقق یابد مثلا درمورد نزدیکانیا کسی که شبیه به ما است.چنانکه پیامبر ابن ابی العاص را در خواب دید که واردبهشت شده ولی او مردی ظالم بود و پیامبر نیز دعا کرد که عتاب ابن اسید واردبهشت شود زیرا شبیه ابی العاص بود.در قسمت زیر تعبیر خواب حباب را قرار داده ایممی توانید تعبیر خواب حباب ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب  حباب از نظر معبران

تعبیر خواب حباب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

حباب پوکی و پوچی است و در وجه دیگر فساد و گناه و تباهی.

تعبیر خواب آراستن چراغ با حباب

اگر در خواب ببینید که می خواهید چراغ خودتان را با حباب یا آباژور بیارائید عملخلافی مرتکب شده اید یا مرتکب خواهید شد که با تجاهل و ظاهر سازی و فریبمی کوشید از چشم دیگران پوشیده نگه دارید.

تعبیر خواب حباب شیشه ای

حباب اگر شیشه ای باشد رسوائی است و بد نامی که زود حاصل می شودو چنان چه حباب شیشه ای شما شیری رنگ و مات باشد عمل خلاف و گناهشما چندی می پاید و پوشیده می ماند ولی بالاخره به بدنامی و رسوائی می انجامد.

تعبیر خواب حباب آب و حباب صابون

حباب آب و حباب هایی که بچه ها از صابون و با دمیدن هوای دهان درست می کنندهمه گویای پوچی و پوکی است و بی اعتباری کارها و تمینات ما.

حتما بخوانید »  تعبیر خواب ویرانی

باعلم

تعبیر خواب هیزم 2022

هیزم ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود .مثلا خرید و فروش هیزم , آتش زدن هیزم , جمع کردن هیزم , هیزم روشن , هیزم خاموش که هر کدام تعابیری دارد . برای دانستن این تعابیر با ما همراه باشید .

مطیعی تهراین درباره تعبیر خواب هیزم می گوید : هیزم در خواب تعبیر خوبی ندارد و به معنای غم یا جنگ است .از این رو به نظر این معبر اگر در خواب دیدید که هیزم جمع می کنید یعنی جنگی به راه می اندازید .در حالی که,آنلی بیتون تعابیر خوبی هم برای هیزم آورده است و آن را نشانه خوشبختی ,سعادت و شادمانی می داند.

تعبیر خواب هیزم

خالد اصفهانی چنین می گوید:

 

اگر در خواب هیزم تر و خشک ببینی ، به معنای جنگ است. اگر ببینی که هیزم را از صحرا جمع می کنی ,بدکار و غماز شود. و هر صفت که بیند، بر آن قیاس کند.

آنلی بیتون مى‏گوید:

دیدن هیزمهای روشن در خواب ، به معنای تغییرات خوشحال کننده است . اگر خواب ببینید هیزم خرید و فروش می کنید ،به این معنا است که سعادت و شادمانی به حد اعلا است .

دیدن خاکستر هیزم در خواب ، نشانه سختی و نومیدی است . اگر در خواب هیزم‏هاى روشن ببینید،علامت اوقات خوش است.

خرید و فروش هیزم در خواب، علامت خوشبختى و سعادت است.

اگر در خواب خاکسترهاى هیزم را ببینید، به معنی آن است که دچار مشکل و ناامیدى مى‏شوید.

تعبیر خواب هیزم به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

معنی دیدن هیزم در خواب

دیدن هیزم در خواب به معنی جنگ و فتنه و غصه و غم است. هیزم یا هیمه را معبران نشان جنگ افروزی ,دانسته اند و شاید ریشه آن همان شعر سعدی باشد که سخن چین بدبخت هیزم کش است-میان دو کس جنگ چون آتش است.

به هر حال ، هیزم را فتنه و جنگ دانسته اند و چنانچه خود شما به جمع کردن هیزم ها مشغول باشید ،شما جنگ افروزی و فتنه می کنید.

ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب هیزم می‌گوید: اگر ببینی از باغ هیزم جمع می‌کنی، یـعـنـی با رنج ,و سختی از «پادشاه» سود و منفعتی بدست می‌آوری.

حتما بخوانید » تعبیر خواب تاب

باعلم , تعبیرستان

تعبیر خواب هلو 2022

هلو از میوه های دلچسب تابستانی است که طرفداران زیادی دارد . هلو ممکن است به شکل های مختلف در خواب بیننده ظاهر شود ممکن است خواب ببینیم هلو می خریم , یا از کسی هلو می گیریم , یا هلو می خوریم و... . با تعبیر خواب هلو با ما همراه باشید .

در این مطلب به تعبیر خواب هلو از نظر معبران بزرگ می پردازیم . آنلی بیتون می گیوید اگر خواب هلو ببینی ,یعنی به جنس مخالف علاقه مند می شوی. جمعی از معبران می گویند دیدن هلو در خواب اگر رسیده,و خوشرنگ باشد خوب است .در کل معبران هلو را در خواب را نشانه عشق و عاشقی و علاقه و نیکی می دانند.

تعبیر خواب هلو

لیلا برایت مى‏گوید:

اگر شما در خواب ببینید که از درختى هلو مى‏چینید، به این معنا است که اوقات شیرینى را خواهید گذراند.دیدن هلوى فاسد در خواب، نشانه ‏ى مشکلات و گرفتارى‏ است.

آنلی بیتون مى‏گوید:

اگر دختری خواب ببیند از درختان پربار هلو ، هلوهایی رسیده می چیند ، نشانه آن است که در مسافرتی ,همسر متمول و ثروتمند خواهد یافت .

اما اگر در خواب هلوهای کال و نارس بچیند ، نشانه آن است که از طرف اقوام مورد بی لطفی قرار خواهد گرفت .

دیدن هلو در خواب، نشانه رسیدن به مقامات بالا است. خوردن هلو در خواب، به این معنا است که ,دلبسته ى جنس مخالف خواهید شد.

دیدن هلو یا خوردن هلو در خواب ، علامت تغییر مأیوسانه حرفه و بیماری اطفال است و نیز ناتوانی در,فراهم آوردن دیدارهای مورد تمایل و لذتبخش .

معنای دیدن هلو بر درخت در خواب

دیدن هلو بر درختان پر شاخ و برگ ، نشانه آن است که بعد از به خطر انداختن سلامت و ثروت ,به مقام مورد نظر خود دست می یابید .

دیدن برگه هلو در خواب ، علامت آن است که افراد خطاکار پولی از شما خواهند ربود .

منوچهر مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب هلو میگوید:

دیدن هلو در خواب، به خصوص اگر صورتی و رسیده باشد بسیار خوب و خوش یمن است. بقیه تعبیر،مانند تعبیر آلو است.

معبرین غربی می گویند:

هلو در خواب به طور کلی نشانه عشق و روابط عاشقی است.این میوه همچنین می‌تواند دوره‌ای از زندگی را نشان دهد که با خوشحالی و لذت سپری می‌شود.

هلو گندیده در خواب نشانه تمرکز شدید بر کار و دور نشدن از اهداف است.دیدن هلو در خواب همواره دارای نشانه‌های خوبی از احساس و عشق است حتی اگر شما در بیداری ,هلو را دوست نداشته باشید.

حتما بخوانید » تعبیر خواب پسته

تاویل , تعبیر خواب

تعبیر خواب هندوانه 2022

هندوانه میوه ای شیرین و آبدار است که خوردن آن به خصوص در فصل تابستان بسیار رایج است . برای اینکه برای اینکه بدانید دیدن هندوانه در خواب و یا خوردن این میوه در خواب چه تعبیری دارد با ما همراه باشید .

معبران تعابیر متفاوتی را برای هندوانه بیان کرده اند .برخی از آنها معتقدند که دیدن هندوانه در خواب خوب ,نیست و باعث ناامیدی می باشد .در حالیکه در کتاب سرزمین رویاها درباره تعبیر خواب هندوانه چنین آمده ,است که هندوانه به معنای پول و شانس است . در ادامه تعابیری مختلف درباره هندوانه را مشاهده می کنید .

تعبیر خواب هندوانه

تعبیر خواب هندوانه در کتاب سرزمین رویاها چنین آمده است:

هندوانه در خواب یعنی  نتایج بسیار عالی در کار است. هندوانه به بچه ها دادن به معنای خوشبختی است.

تعبیر خواب دیدن هندوانه توسط بیمار این است که او بهبود می یابد و خوب می شود . خوردن هندوانه به این معنا است,که امیدهای شما بی اثر می ماند.

تعبیر خریدن هندوانه در خواب به این معنا است که پول و شانس در راه است. تعبیر خواب پرورش هندوانه,این است که یک ناشناس به شما هدیه ای می دهد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

نعبیر دیدن هندوانه در خواب

دیدن هندوانه در خواب بسیار خوب است به خصوص اگر قرمز و رسیده باشد و شما از خوردن آن احساس لذت کنید.

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن هندوانه بیماری بود

آنلی بیتون درباره هندوانه مى‏گوید:

دیدن هندوانه در خواب ، به معنای بیمار شدن و دست زدن به اقدامات ناموفق است . خوردن هندوانه در خواب ،دلالت بر کاری شتابزده دارد که موجب نگرانی شما خواهد شد .

اگر در خواب هندوانه ببینید، به این معنا است که سلامتى شما در خطر است. اگر در خواب مشاهده کنید,که هندوانه خورده‏اید، به این معنا است که مرتکب اشتباهى خواهید شد.

دیدن هندوانه های در حال رشد ، نشانه آن است که گرفتاری فعلی نتیجه مساعدی به دنبال خواهد داشت .

تعبیر خواب هندوانه از دید حضرت دانیال

تعبیر خواب بوته هندوانه مردیست بسیار با خیر و ثروتمند.

حتما بخوانید » تعبیر خواب پیاز

جسارت , تاویل

تعبیر خواب وضو گرفتن 2022

اینکه شخص در خواب ببیند در حال وضو گرفتن است تعابیر مختلفی دارد . ممکن است در خواب ببیند که با آب کدر وضو می گیرد یا با آب زلال و روان که هر کدام تعابیری دارد . در ادامه تعبیر خواب وضو را می بیند.

امام صادق درباره تعبیر خواب وضو چنین می گویند که وضو در خواب به معنی توبه است . مطیعی تهرانی,دیدن وضو در خواب را خوب می داند و چنین می گوید که وضو گرفتن با آب روان به معنای رهایی از غم است .معبران چنین می گویند که وضو گرفتن در خواب اگر برای خواندن نماز باشد بسیار خوب است و تعبیری نیکو دارد .

تعبیر خواب وضو

تام چت ویندو درباره تعبیر خواب وضو می‌گوید: اگر شخص در خواب بیند با آب صاف و پاک وضو گرفت,از غم‌ها خلاص می‌شود و چنانچه ترسی داشته باشد بیمش از میان می‌رود و در صورت بیمار بودن,شفا می‌یابد و اگر قرض دار باشد قرضش را ادا می‌کند.

تعبیر خواب وضو به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

وضو گرفتن در خواب بسیار خوب است به خصوص اگر در عالم خواب نیت نماز خواندن داشته باشید.

معبران قدیمی نوشته اند اگر کسی در خواب ببیند که در آب صاف و زلال وضو می سازد از غم ,و رنج رهایی می یابد.

ابن سیرین از ابراهیم اشعث نقل می کند که اگر بیماری در خواب ببیند وضو به نیت نماز می گیرد،از بیماری شفا می یابد و اگر وامداری ببیند از زیر بار دین بیرون می آید.

تعبیر خواب وضو گرفتن با آب کدر

اگر شخص در خواب ببینید که وضو می گیرید اما آب کدر و تاریک و گل آلود است خوب نیست چرا که ,خواب شما می گوید مشکلاتی برای شما پیش می آید و درمانده می شوید. به طور کلی دیدن,وضو ساختن در خواب نیکو است.

تعبیر خواب وضو به روایت ابراهیم کرمانی

اگر در خواب بیند که وضو به آب صافی ساخت، دلیل که از غم هابرهد. اگر در ترس بود، ایمن شود.اگر وامدار بود بگذارد اگر بیمار است شفا یابد.

اگر ببینی پس از وضو گرفتن اتفاقی باعث شد که وضوی تو باطل بشود، در کسب و کار خودت عاجز و ناتوان ,می‌شوی، ولی اگر ببینی دوباره وضو گرفتی و نماز خواندی اما نماز را به طور کامل تمام نکرده‌ای،به زودی از دنیا می‌روی، ولی اگر ببینی بعد از آن وضو اصلاً نماز نخوانده‌ای تعبیرش بهتر است.

تعبیر خواب وضو به روایت امام جعفر صادق

اگر خواب بیند وضو می گیرد و کسی به وضو گرفتن او نگاه می کند ، به این معناست که بیننده به دست او توبه کند.

حتما بخوانید »  تعبیر خواب تابوت

تعبیر خواب , تعبیرستان

تعبیر خواب ویرانی 2022

ویرانی در خواب ممکن است به این صورت دیده شود که مکانی ویران را در خواب ببینیم که این مکان می تواند مسجد , مدرسه , خانه یا هرجایی باشد .برای دانستن تعبیر خواب ویرانی با ما همراه باشید .

مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب ویرانی می گوید دیدن ویرانی در خواب نشانه گمراهی است . او معتقد است ,که اگر از دیدن ویرانی ناراحت شویم خبر از غم و اندوه می دهد . ابن سیرین نیز مانند تهرانی ویرانی را نشانه ,گمراهی می داند به خصوص اگر اینکه جای آبادی را در خواب ویران کنیم .مثلا اگر در خواب مسجدی را ,خراب کنیم نشان از گمراهی در دین دارد.

تعبیر خواب ویرانی

تعبیر خواب ویرانی لوک اویتنهاو چنین می گوید:

ویرانه: روابط شما با اطرافیان بهتر خواهد شددیدن ویرانه: غم وغصهدیدار کردن از ویرانه‌ها: شما به مدارج عالی خواهید رسیددر ویرانه‌ها خوابیدن: ضرر و زیان

تعبیر خواب ویرانی به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن ویرانی در خواب، گمراهی و ضلالت است ولی از دیدن ویرانی احساسی که در بیننده خواب پدید,می آید بیشتر اهمیت دارد.

اگر شخص در خواب جایی را ویران ببینید و از دیدن آن به هر که تعلق دارد خوشحال شوید، تعبیر ندارد ,ولی اگر ویرانی ببینید و باعث ناراحتی شما شود نشانه غم و غصه است.

ویران کردن نیز چندان بد نیست چون سازدگی است و تازه باید دید کجا و چه چیز را ویران می کنید.

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

دیدن ویرانی در خواب دلیل گمراهی است. اگر درخواب بیند که جای آبادان را خراب کرد، به این معنا است,در شغل گمراه شود.

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق

تعبیر ویران کردن مسجد در خواب

اگر شخص در خواب دید مسجد یا مدرسه یا خانقاه را ویران کرد، دلیل نقصان دین و دنیای او بود.

تعبیر خواب ویرانی آنلی بیتون

دیدن ویرانی در خواب، بیانگر مشکلات زیاد است.

جابر مغربی می‌گوید: اگر خواب ببینی در مکان آبادی زندگی و اقامت می‌کنی، یـعـنـی به اندازه خرمی و آبادانی ,که در خواب دیده‌ای، به تو خیر و فائده می‌رسد، ولی اگر خواب ببینی در مکان خراب و ویرانی زندگی و اقامت می‌کنی،یـعـنـی به اندازه آن به تو شر و فساد و ضرر و زیان می‌رسد.

اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر در خواب زمین خودت را آباد ببینی، یـعـنـی کار تو قوت می‌گیرد و بهتر می‌شود،‌‌‌‌‌ولی اگر زمین خودت را خراب ببینی، یـعـنـی کار تو دچار ضعف شده و بدتر می‌شود، و یا با کسی,دشمنی پیدا می‌کنی.

حتما بخوانید »  تعبیر خواب تاریکی

حرف تازه ,تعبیرستان

سبک زندگی
  • تعبیر خواب